23.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/47


Kanne 16.11.2016 – IPPT PAN v. komissio ja REA

(Asia T-805/16)

(2017/C 022/64)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varsova, Puola) (edustaja: lakimies M. Le Berre)

Vastaajat: Euroopan komissio ja Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen komission päätöksen

toteaa, että komissio on toiminut virheellisesti laatiessaan veloitusilmoituksen nro 3241514040 (jota alennettiin veloitusilmoituksella nro 3233160082) ja että kantajan maksettavaksi ei kuulu näihin perustuva 67 984,13 euron suuruinen summa

toteaa, että komission ja REAn on maksettava kantajalle SMART-NEST-hankkeen puitteissa 69 623,94 euroa riidanalaisen päätöksen antamispäivästä kertyvine korkoineen

toteaa, että kantajan ei tarvitse korvata komissiolle aiheutuneita vahinkoja KMM-NOE ja BOOSTING BALTIC-hankkeiden osalta

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa seitsemään kanneperusteeseen SEUT 263 artiklan nojalla nostamassaan kumoamiskanteessa:

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan asiassa on rikottu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 ja 43 artiklaa siltä osin kuin kyse on oikeudesta saada asiansa unionin oikeusasiamiehen käsiteltäväksi.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan asiassa on rikottu KMM-NOE, BOOSTING BALTIC ja SMART-NEST -hankkeista tehtyjä sopimuksia sekä sovellettavaa Belgian oikeutta.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan asiassa on rikottu varainhoitoasetusta ja varainhoitosääntöjä koskevaa komission delegoitua asetusta

4)

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan asiassa on loukattu luottamuksensuojan periaatetta.

5)

Viides kanneperuste, jonka mukaan asiassa on loukattu syrjintäkiellon periaatetta.

6)

Kuudes kanneperuste, jonka mukaan asiassa on rikottu olennaisia menettelysäännöksiä.

7)

Seitsemäs kanneperuste, jonka mukaan komissio on syyllistynyt harkintavaltansa väärinkäyttöön.

SEUT 272 artiklassa tarkoitettujen sopimusperusteisten oikeussuojakeinojen osalta kantaja vetoaa kuuteen perusteeseen:

1)

Ensimmäinen peruste, jonka mukaan kantaja on noudattanut KMM-NOE – ja BOOSTING BALTIC -hankkeista tehtyjen sopimusten II.19.1 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

2)

Toinen peruste, jonka mukaan komissio ei ole esittänyt todisteita vaatimuksensa tueksi.

3)

Kolmas peruste, jonka mukaan komissio ei ole kyennyt esittämään riittävää näyttöä vaatimuksensa perusteista.

4)

Neljäs peruste, jonka mukaan komissio ei ole käyttänyt sopimusperusteisia oikeuksiaan vilpittömässä mielessä.

5)

Viides peruste, jonka mukaan mainittujen sopimusten II.30 artiklan perusteella vaadittu vahingonkorvaus on kohtuuton ja sitä pitäisi kohtuullistaa Belgian siviililain 1231 §:n nojalla.

6)

Kuudes peruste, jonka mukaan kantajalle on maksettava SMART-NEST-hankkeen puitteissa kantajan takuurahastoon maksamasta osuudesta jäljelle jäänyt osa.