23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/47


16. novembril 2016 esitatud hagi – IPPT PAN versus komisjon ja REA

(Kohtuasi T-805/16)

(2017/C 022/64)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varssavi, Poola) (esindaja: advokaat M. Le Berre)

Kostjad: Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni vaidlusalune otsus;

tuvastada, et komisjon tegi vea, väljastades võlateate numbero3241514040 (nii nagu seda on vähendatud kreeditarvega nr 3233160082), ning et hageja ei ole kohustatud tasuma vastavat 67 984,13 euro suurust summat;

tuvastada, et komisjon ja REA peavad maksma hagejale projekti SMART-NEST kohaselt 69 623,94 eurot koos intressiga, mida arvestatakse alates vastava otsuse tegemise kuupäevast;

tuvastada, et hageja ei ole kohustatud tasuma komisjonile leppetrahvi seoses projektidega KMM-NOE ja BOOSTING BALTIC;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

ELTL artiklil 263 rajanevat tühistamisnõuet põhjendab hageja seitsme väitega.

1.

Esimene väide, et rikuti Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 47 ja 43, mis puudutavad õigust pöörduda kohtusse ja õigust pöörduda Euroopa ombudsmani poole.

2.

Teine väide, et rikuti projektide KMM-NOE, BOOSTING BALTIC ja SMART-NEST lepinguid ja kohaldatavat Belgia õigust.

3.

Kolmas väide, et rikuti finantsmäärust ja komisjoni delegeeritud finantsmäärust.

4.

Neljas väide, et rikuti õiguspäraste ootuste põhimõtet.

5.

Viies väide, et rikuti diskrimineerimiskeelu põhimõtet.

6.

Kuues väide, et rikuti olulisi menetlusnõudeid.

7.

Seitsmes väide, et komisjon kuritarvitas oma volitusi.

ELTL artiklile 272 tuginevat leppetrahvi nõuet põhjendab hageja kuue väitega.

1.

Esimene väide, et hageja on täitnud tal projektide KMM NOE ja BOOSTING BALTIC lepingute artikli II.19.1 kohaselt lasuva kohustuse.

2.

Teine väide, et komisjon ei ole esitanud oma nõude põhjendamiseks tõendeid.

3.

Kolmas väide, et komisjon ei ole esitanud oma nõuet nõuetekohaselt.

4.

Neljas väide, et komisjon ei ole teostanud oma lepingulisi õigusi heas usus.

5.

Viies väide, et lepingu artikli II.30 kohaselt nõutav leppetrahv on ülemäära suur ja et seda tuleks vähendada Belgia tsiviilseadustiku artikli 1231 alusel.

6.

Kuues väide, et hagejale tuleb teha projekti SMART-NEST raames väljamakse, mis kataks tasumata osa hageja poolt tagatisfondi panustatud summa tagasimaksest.