23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/47


Жалба, подадена на 16 ноември 2016 г. — IPPT PAN/Комисия и REA

(Дело T-805/16)

(2017/C 022/64)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Варшава, Полша) (представител: M. Le Berre, lawyer)

Ответник: Европейска комисия, Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение на Комисията;

да обяви, че Комисията е допуснала грешка, като е издала дебитно известие № 3241514040 (намалено с кредитно известие № 3233160082) и че съответстващата сума в размер на 67 984,13 EUR не се дължи от жалбоподателя;

да обяви, че Комисията и REA следва да платят на жалбоподателя по проекта SMART-NEST сума в размер на 69 623,94 EUR, ведно с лихвите, считано от датата на решението;

да обяви, че жалбоподателят не следва да плаща неустойка на Комисията във връзка с проектите KMM-NOE и BOOSTING BALTIC;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си за отмяна по член 263 ДФЕС жалбоподателят излага седем основания.

1.

Първото основание е нарушение на членове 47 и 43 oт Хартата на основните права на Европейския съюз относно достъпа до съд и до медиатора.

2.

Второто основание е нарушение на договорите за проектите KMM-NOE, BOOSTING BALTIC и SMART-NEST и на приложимото белгийско право.

3.

Третото основание е нарушение на Финансовия регламент и на делегирания финансов регламент на Комисията.

4.

Четвъртото основание е нарушение на принципа на оправданите правни очаквания.

5.

Петото основание е нарушение на принципа на недискриминация.

6.

Шестото основание е нарушение на съществени процесуални изисквания.

7.

Седмото основание е злоупотреба с власт от страна на Комисията.

В подкрепа на иска си за договорно обезщетение на основание член 272 ДФЕС, жалбоподателят посочва шест основания.

1.

Първото основание е твърдението, че жалбоподателят е изпълнил задължението си по член II.19.1 от договорите относно проектите KMM NOE и BOOSTING BALTIC.

2.

Второто основание е твърдението, че Комисията не е представила доказателства в подкрепа на жалбата си.

3.

Третото основание е твърдението, че Комисията не е доказала надлежно жалбата си.

4.

Четвъртото основание е, че Комисията не е упражнила добросъвестно договорните си права.

5.

Петото основание е твърдението, че неустойката по член II.30 е прекомерна и следва да бъде намалена по силата на член 1231 oт Белгийския граждански кодекс.

6.

Шестото основание е твърдението, че плащането е дължимо на жалбоподателя по проекта SMART-NEST, като оставащата част от възстановяването на вноската на жалбоподателя в гаранционния фонд.