16.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 14/52


Prasība, kas celta 2016. gada 14. novembrī – Real Madrid Club de Fútbol/Komisija

(Lieta T-791/16)

(2017/C 014/62)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Real Madrid Club de Fútbol (Madride, Spānija) (pārstāvji – J. Pérez-Bustamante un F. Löwhagen, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt šo prasību par pieņemamu;

pilnībā atcelt 2016. gada 4. jūlijā pieņemto Komisijas lēmumu lietā SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN);

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā tiesvedībā apstrīdētajā lēmumā zemesgabalu nodošana starp Real Madrid un Madrides pašvaldību tika atzīta par valsts atbalstu, ciktāl zemesgabaliem, kuri veidoja šī darījuma priekšmetu, tika noteikta pārāk augsta vērtība EUR 18,4 miljonu apmērā.

Šī lēmuma pamatā ir Madrides pašvaldības neizpildītā 1998. gada Izpildes Konvencija, atbilstoši kurai tā bija apņēmusies nodot Real Madrid CF zemesgabalu B-32, kas atrodas Las Tablas. Madrides pašvaldība un Real Madrid CF tiesiski nokārtoja šo situāciju ar 2011. gada Darījuma Nolīgumu, ar kuru Real Madrid CF tika piešķirta atlīdzība, kas izpaudās kā iepriekš minētā zemesgabalu nodošana.

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots LESD 107. panta 1. punkta pārkāpums.

Šajā ziņā tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi acīmredzamas kļūdas, izdarīdama secinājumu, ka ar 2011. gada Darījuma Nolīgumu tika piešķirtas ekonomiskas priekšrocības un tātad valsts atbalsts par labu prasītājam. Ar 2011. gada Darījuma Nolīgumu Madrides pašvaldība savu atbildību atzinu vienīgi par 1998. gada Izpildes Konvencijas neizpildi. Turklāt Komisija, piemērodama principu par privātu uzņēmēju tirgus ekonomikas apstākļos, nav ņēmusi vērā, ka citas alternatīvas 2011. gada Darījuma Nolīgumam kā, piemēram, prasības celšana tiesā, Madrides pašvaldībai būtu bijušas daudz neizdevīgākas.

2.

Otrais pamats ir par LESD 107. panta 1. punkta pārkāpumu, kā arī vispārējā labas pārvaldības principa neievērošanu.

Šajā ziņā tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi smagas kļūdas vērtējumā, pamatodama savus secinājumus ar eksperta atzinumu, kam nav pierādījuma spēka, un noraidīdama pārējos zemesgabala B-32 vērtējumus, kuri bija ietverti lietas materiālos, nelūdzot ne vērtētāja, ne cita eksperta ar atbilstošu kvalifikāciju atzinumu.

3.

Trešais pamats ir par LESD 107. panta 1. punkta un 296. panta pārkāpumu, kā arī labas pārvaldības principa neievērošanu, nosakot Real Madrid CF piešķirtās atlīdzības apmēru atbilstoši 2011. gada Darījuma Nolīgumam.

Šajā ziņā tiek apgalvots, ka Komisija prasītājam kā atlīdzību nodoto nekustamo īpašumu vērtību nav novērtējusi atbilstoši 2011. gada Darījuma Nolīgumam, toties bez jebkāda pamatojuma un neatbildot uz prasītāja detalizētajiem argumentiem šajā ziņā, tā ir izvēlējusies vērtību, kādu šiem nekustamajiem īpašumiem bija noteikusi Pašvaldība, neraugoties uz to, ka pati Komisija ir pilnīgi noraidījusi pārējos novērtējumus (piemēram, zemesgabala B-32 novērtējumu), ko veica Pašvaldība, pamatodamās uz šo pašu metodoloģiju.