16.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 14/52


Kanne 14.11.2016 – Real Madrid Club de Fútbol v. komissio

(Asia T-791/16)

(2017/C 014/62)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Real Madrid Club de Fútbol (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat E J. Pérez-Bustamante ja F. Löwhagen)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että kanne on otettava tutkittavaksi

kumoamaan valtiontuesta SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) 4.6.2016 tehdyn komission päätöksen kokonaisuudessaan

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Riidanalaisessa päätöksessä katsottiin valtiontueksi Real Madridin ja Ayuntamiento de Madridin (Madridin kaupunki) välinen tonttien luovutus, koska kyseiset tontit oli yliarvostettu 18,4 miljoonaan euroon.

Tämä päätös annettiin sen seurauksena, että Ayuntamiento de Madrid ei noudattanut vuonna 1998 tehtyä välitystuomioiden täytäntöönpanoa koskevaa yleissopimusta, jonka mukaan se oli sitoutunut luovuttamaan Las Tablasissa sijaitsevan maa-alan B-32 Real Madrid CF:lle. Ayuntamiento de Madrid ja Real Madrid CF korjasivat tämän tilanteen välimiesmenettelyssä vuonna 2011 annetulla päätöksellä, jonka mukaan Real Madrid CF:lle maksettiin korvaus mainittujen tonttien luovutuksen muodossa.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkomiseen

Kantaja väittää tältä osin, että komissio teki ilmeisiä arviointivirheitä todetessaan, että välimiesmenettelyssä vuonna 2011 annetulla päätöksellä kantajalle annettiin taloudellinen etu ja tätä oli siten pidettävä sille myönnettynä valtiontukena. Välimiesmenettelyssä vuonna 2011 annetussa päätöksessä Ayuntamiento de Madrid ainoastaan myönsi, ettei se ollut noudattanut vuonna 1998 tehtyä välitystuomioiden täytäntöönpanoa koskevaa yleissopimusta. Komissio ei myöskään ottanut markkinataloustoimijaperiaatetta soveltaessaan huomioon sitä seikkaa, että vaihtoehdot välimiesmenettelyssä vuonna 2011 annetulle päätökselle, kuten esimerkiksi tuomioistuimessa nostettu kanne, olisivat tulleet paljon kalliimmaksi Ayuntamiento de Madridille.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 107 artiklan 1 kohdan rikkomiseen ja yleisen hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen.

Kantaja väittää tältä osin, että komissio teki vakavia arviointivirheitä tukeutuessaan asiantuntijalausuntoon, jolla ei ole todistusarvoa, ja hylätessään muut asiakirja-aineistoon sisältyvät arviot maa-alan B-32 arvosta pyytämättä lausuntoa omalta asiantuntijaltaan tai muulta sellaiselta asiantuntijalta, jolla on asianmukaiset olennaiset taidot.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu SEUT 107 artiklan 1 kohdan ja SEUT 296 artiklan rikkomiseen sekä hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen Real Madrid FC:lle välimiesmenettelyssä vuonna 2011 annetun päätöksen perusteella myönnetyn korvauksen arvoa määritettäessä

Kantaja väittää tältä osin, ettei komissio arvioinut kantajalle luovutettujen kiinteistöjen arvoa välimiesmenettelyssä vuonna 2011 annetun päätöksen perusteella vaan perustelematta ja kantajan tältä osin esittämiin argumentteihin vastaamatta hyväksyi Ayuntamiento de Madridin esittämät arvot siitä huolimatta, että komissio yksinkertaisesti hylkäsi muut kyseisen kaupungin samaa menetelmää käyttäen tekemät arvostukset (kuten maa-alaa B-32 koskevan arvion).