9.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 6/48


7. novembril 2016 esitatud hagi – Hércules Club de Fútbol versus komisjon

(Kohtuasi T-766/16)

(2017/C 006/60)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Hispaania) (esindajad: advokaadid S. Rating ja Y. Martínez Mata)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni otsus C (2016) 4060 final, ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Vaidlustatud otsuse esemeks on Hércules CF puudutavas osas 18 miljoni euro suurune laen, mille üks eraõiguslik üksus andis teisele eraõiguslikule üksusele Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante, mis kasutas suurt osa laenust Hércules CF aktsiate märkimiseks kapitali suurendamise raames. Sellele laenule andis garantii avalik-õiguslik finantsasutus Institut Valencià de Finances.

Komisjon kinnitab, et selle tehingu tagajärjel sai Hércules CF riigiabi, mis seisnes erinevuses garantiiga laenu maksumuse ja sellise laenu maksumuse vahel, mida oleks antud turu tegelikes tingimustes; seda summat on kaasajastatud alates laenu andmise kuupäevast kuni otsuse tegemiseni.

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et on valesti kohaldatud komisjoni teatist EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta garantiidena antava riigiabi suhtes.

Ta kinnitab sellega seoses, et apellant ei olnud 2004. aasta suuniste tähenduses „kriisis olev ettevõtja“ ja et antud garantii võttis tõepoolest arvesse laenu tagasi maksmata jätmise riski ja laenu vastutagatist.

2.

Teine väide, mis on esitatud teise võimalusena, et puudus mõju konkurentsile ja liikmesriikidevahelisele kaubandusele.

Sellega seoses kinnitab hageja, et Hércules CF ei saanud võistelda Euroopas ja et väidetav abi ei andnud talle mingit konkurentsieelist.

3.

Kolmas väide, mis on esitatud kolmanda võimalusena, et oletatavat abi on valesti arvutatud.