9.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 6/41


Acțiune introdusă la 28 octombrie 2016 – Stemcor London și Samac Steel Supplies/Comisia

(Cauza T-749/16)

(2017/C 006/51)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Stemcor London Ltd (Londra, Regatul Unit), Samac Steel Supplies Ltd (Londra) (reprezentanți: F. Di Gianni și C. Van Hemelrijck, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1329 al Comisiei din 29 iulie 2016 de percepere a taxei antidumping definitive pentru importurile înregistrate de anumite produse plate din oțel laminate la rece originare din Republica Populară Chineză și din Federația Rusă (JO 2016, L 210, p. 27) și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă trei motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că interpretarea și aplicarea condiției „conștientizării de către importator” prevăzute la articolul 10 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul antidumping de bază (UE) 2016/1036 este eronată și nelegală.

Primul aspect: interpretarea cuprinsă în Regulamentul (UE) 2016/1329 („regulamentul în litigiu”), referitoare la condiția conștientizării de către importator, prevăzută la articolul 10 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul antidumping de bază (UE) 2016/1036, este eronată și nelegală.

Al doilea aspect: o interpretare a articolului 10 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul antidumping de bază (UE) 2016/1036 în lumina motivelor bine stabilite de interpretare a dreptului Uniunii și a Acordului antidumping al OMC arată că, pentru a stabili dacă o asemenea condiție este îndeplinită, Comisia trebuie să aprecieze conștientizarea efectivă de către importator.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că aprecierea condiției „creșterii substanțiale a importurilor” s-a întemeiat în mod eronat pe o perioadă cuprinsă între prima lună completă de după publicarea deschiderii anchetei în Jurnalul Oficial și ultima lună completă care precedă instituirea măsurilor provizorii.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că interpretarea reținută în regulamentul în litigiu, privind condiția „compromiterii grave a efectului corectiv” prevăzută la articolul 10 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul antidumping de bază (UE) 2016/1036, este eronat și nelegal.

Primul aspect: Comisia a procedat în mod eronat la o apreciere globală a condiției „compromiterii grave a efectului corectiv” prevăzute la articolul 10 alineatul (4) litera (b) din regulamentul de bază, deși ar fi trebuit să efectueze o analiză individuală a comportamentului fiecărui importator pentru a stabili dacă importurile acestora au contribuit la pretinsa compromitere gravă a efectelor corective ale taxelor.

Al doilea aspect: regulamentul în litigiu este afectat de erori în măsura în care prevede că aplicarea retroactivă a taxelor asupra importurilor intervenite în perioada de înregistrare ar permite să se evite ca efectul corectiv al taxelor să fie grav compromis.