9.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 6/41


Prasība, kas celta 2016. gada 28. oktobrī – Stemcor London un Samac Steel Supplies/Komisija

(Lieta T-749/16)

(2017/C 006/51)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Stemcor London Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste), Samac Steel Supplies Ltd (Londona) (pārstāvji – F. Di Gianni un C. Van Hemelrijck, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas 2016. gada 29. jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2016/1329, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Krievijas Federācijas izcelsmes auksti velmētu plakanu tērauda velmējumu reģistrētajam importam (OV 2016, L 210, 27. lpp), un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Antidempinga pamatregulas (ES) Nr. 2016/1036 10. panta 4. punkta c) apakšpunktā paredzētā “importētāja apzināšanās” nosacījuma interpretācija un piemērošana ir kļūdaina un prettiesiska.

Pirmā daļa: Regulā (ES) Nr. 2016/1329 (turpmāk tekstā – “apstrīdētā regula”) ietvertā interpretācija attiecībā uz Antidempinga pamatregulas (ES) Nr. 2016/1036 10. panta 4. punkta c) apakšpunktā paredzēto importētāja apzināšanās nosacījumu ir kļūdaina un prettiesiska.

Otrā daļa: Antidempinga pamatregulas (ES) Nr. 2016/1036 10. panta 4. punkta c) apakšpunkta interpretācija iedibinātu Savienības tiesību un PTO Antidempinga nolīguma interpretācijas līdzekļu gaismā parāda, ka, lai noteiktu, vai šis nosacījums ir izpildīts, Komisijai ir jānovērtē importētāja faktiskā apzināšanās.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka “importa apjoma ievērojama pieauguma” nosacījuma vērtējums tika kļūdaini balstīts uz laikposmu, kas sākās pirmajā pilnajā mēnesī pēc paziņojuma par izmeklēšanas uzsākšanu publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī un beidzās pēdējā pilnajā mēnesī pirms pagaidu pasākumu noteikšanas.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā regulā izmantotā interpretācija attiecībā uz Antidempinga pamatregulas (ES) Nr. 2016/1036 10. panta 4. punkta d) apakšpunktā paredzēto “korektīvā iespaida nopietnu samazināšanu” ir kļūdaina un prettiesiska.

Pirmā daļa: Komisija kļūdaini veikusi Pamatregulas 10. panta 4. punkta d) apakšpunktā paredzētā “korektīvā iespaida nopietnas samazināšanas” nosacījuma visaptverošu vērtējumu, lai gan tai būtu bijusi jāveic katra importētāja uzvedības individuāla analīze, lai noteiktu, vai tā veiktais imports veicina apgalvoto maksājuma korektīvā iespaida nopietnu samazināšanu.

Otrā daļa: Apstrīdētā regula ir kļūdaina, ciktāl tajā secināts, ka maksājumu piemērošana ar atpakaļejošu spēku reģistrācijas laikā notikušajam importam ļautu izvairīties no maksājumu korektīvā iespaida nopietnas samazināšanas.