9.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 6/41


Kanne 28.10.2016 – Stemcor London ja Samac Steel Supplies v. komissio

(Asia T-749/16)

(2017/C 006/51)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Stemcor London Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Samac Steel Supplies Ltd (Lontoo) (edustajat: asianajajat F. Di Gianni ja C. Van Hemelrijck)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan lopullisen polkumyyntitullin perimisestä tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Venäjän federaatiosta peräisin olevien kylmävalssattujen teräslevytuotteiden kirjatusta tuonnista 29.7.2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1329 (EUVL 2016, L 210, s. 27) ja

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan polkumyyntiä koskevan perusasetuksen (EU) 2016/1036 10 artiklan 4 kohdan c alakohdassa säädetyn edellytyksen, joka koskee tuojalla olevaa tietoa polkumyynnistä, tulkinta ja soveltaminen on virheellinen ja lainvastainen.

Ensimmäinen osa: asetukseen (EU) 2016/1329 (riidanalainen asetus) sisältyvä tulkinta polkumyyntiä koskevan perusasetuksen (EU) 2016/1036 10 artiklan 4 kohdan c alakohdassa säädetystä edellytyksestä, joka koskee tuojalla olevaa tietoa polkumyynnistä, on virheellinen ja lainvastainen.

Toinen osa: polkumyyntiä koskevan perusasetuksen (EU) 2016/1036 10 artiklan 4 kohdan c alakohdan tulkinta Euroopan unionin oikeuden ja Maailman kauppajärjestön (WTO) polkumyyntisopimuksen tulkintaa koskevien vakiintuneiden menetelmien valossa osoittaa, että määrittääkseen, täyttyykö kyseinen edellytys, komission on arvioitava tuojalla todellisuudessa olevaa tietoa.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan edellytyksen ”tuonti on huomattavasti kasvanut” arviointi perustui virheellisesti ajanjaksoon, joka alkoi ensimmäisenä täytenä kuukautena sen jälkeen, kun tutkimuksen aloittaminen oli julkistettu Euroopan unionin virallisessä lehdessä, ja päättyi viimeisenä täytenä kuukautena, joka edelsi väliaikaisten toimenpiteiden määräämistä.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisessa asetuksessa käytetty tulkinta polkumyyntiä koskevan perusasetuksen (EU) 2016/1036 10 artiklan 4 kohdan d alakohdassa säädetystä edellytyksestä ”[tuonnin huomattava] kasvu voi estää – – polkumyyntitullin korjaavan vaikutuksen” on virheellinen ja lainvastainen.

Ensimmäinen osa: komissio arvioi kyseistä perusasetuksen 10 artiklan 4 kohdan d alakohdassa säädettyä korjaavan vaikutuksen estämistä koskevaa edellytystä virheellisesti kokonaisuutena, vaikka sen olisi pitänyt tarkastella kunkin tuojan toimintaa erikseen määrittääkseen, myötävaikuttiko kunkin tuojan tuonti todella siihen, että kyseinen tuonnin kasvu saattoi estää polkumyyntitullien korjaavan vaikutuksen, kuten komissio väittää.

Toinen osa: riidanalainen asetus on virheellinen siltä osin kuin siinä katsotaan, että tuontitullien taannehtivalla soveltamisella kirjaamiskautena vältettäisiin tullien korjaavan vaikutuksen estäminen.