23.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/38


Acțiune introdusă la 22 octombrie 2016 – QH/Parlamentul

(Cauza T-748/16)

(2017/C 022/53)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (reprezentanți: N. Lhoëst și S. Michiels, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei din 26 ianuarie 2016 de respingere a cererii de asistență a reclamantului și, în consecință, anularea Deciziei din 12 iulie 2016 de respingere a plângerii sale și acordarea în beneficiul reclamantului a unei despăgubiri pentru prejudiciul pe care susține că l-a suferit;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă cinci motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe un conflict de interese, pe încălcarea dreptului la apărare, pe încălcarea principiului contradictorialității, pe încălcarea principiului egalității armelor și pe încălcarea articolului 41 alineatul (2) și a articolului 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe o eroare vădită de apreciere în numirea investigatorului, pe lipsa independenței și a imparțialității investigatorului și pe încălcarea de către investigator a mandatului său.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe încălcarea obligației de motivare a unei decizii de închidere a unei anchete administrative.

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe încălcarea dreptului la bună administrare și a obligației de diligență.

5.

Al cincilea motiv întemeiat pe o eroare vădită de apreciere a motivelor de hărțuire morală.