23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/38


Prasība, kas celta 2016. gada 22. oktobrī – QH/Parlaments

(Lieta T-748/16)

(2017/C 022/53)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Beļģija) (pārstāvji – N. Lhoëst un S. Michiels, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2016. gada 26. janvāra lēmumu, ar kuru ir ticis noraidīts prasītāja lūgums sniegt palīdzību, un līdz ar to noraidīt 2016. gada 12. jūlija lēmumu, ar kuru ir tikusi noraidīta viņa sūdzība, un piešķirt prasītājam kompensāciju par viņam, iespējams, nodarīto kaitējumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka esot ticis pieļauts interešu konflikts, tikušas pārkāptas tiesības uz aizstāvību, sacīkstes princips, pušu procesuālo tiesību vienlīdzības princips, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkts un 42. pants.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka, ieceļot izmeklētāju, esot tikusi pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā, ka izmeklētājs neesot bijis neatkarīgs un objektīvs, un ka viņš esot pārkāpis savas pilnvaras.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka neesot ticis ievērots pienākums norādīt pamatojumu lēmumam, ar ko tika noslēgta administratīvā izmeklēšana.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka esot tikušas pārkāptas tiesības uz labu pārvaldību un rūpības pienākums.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka esot tikusi pieļauta acīmredzama kļūda psiholoģiskās vardarbības pamatu vērtējumā.