23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/38


Žaloba podaná dne 22. října 2016 – QH v. Parlament

(Věc T-748/16)

(2017/C 022/53)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: QH (Woluwé Saint Pierre, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst a S. Michiels, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí ze dne 26. ledna 2016, kterým se zamítá žádost žalobce o pomoc, a v důsledku toho zrušil rozhodnutí ze dne 12. července 2016, kterým se zamítá jeho stížnost a přiznání náhrady škody, kterou žalobce údajně utrpěl;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející ze střetu zájmů, porušení práva na obhajobu, porušení zásady kontradiktornosti, porušení zásady rovnosti zbraní a porušení čl. 41 odst. 2 a článku 42 Listiny základních práv Evropské unie.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení při jmenování vyšetřovatele, nedostatku nezávislosti a nestrannosti vyšetřovatele a porušení pravomoci vyšetřovatele.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění rozhodnutí, kterým se ukončuje správní vyšetřování.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení práva na řádnou správu a řádnou péči.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení okolností psychického obtěžování.