12.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 462/38


Talan väckt den 21 oktober 2016 – Changmao Biochemical Engineering mot kommissionen

(Mål T-741/16)

(2016/C 462/49)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Kina) (ombud: advokaterna R. Antonini, E. Monard och B. Maniatis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1247 av den 28 juli 2016 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av aspartam med ursprung i Folkrepubliken Kina, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Sökanden anför att kommissionen, genom att inte bevilja sökanden marknadsekonomisk status, åsidosatte artikel 2.7 b och c i förordning (EU) 2016/1036 (1) och principen om skydd för berättigade förväntningar och ålade sökanden en orimlig bevisbörda i strid med principen om god förvaltning.

2.

Andra grunden: Kommissionen åsidosatte artikel 2.7 a i förordning (EU) 2016/1036 genom att grunda sig på unionsproducenternas priser och kostnader när den fastställde normalvärdet.

3.

Tredje grunden: Kommissionen åsidosatte artiklarna 2.10, 3.2 a, 3.3 och 9.4 i förordning (EU) 2016/1036 samt principen om god förvaltning genom att avslå ansökan om justeringar.

4.

Fjärde grunden: Genom att slå fast att den dumpade importen förorsakade unionsindustrin väsentlig skada åsidosatte kommissionen artikel 3.2 och 3.6 (och i andra hand artikel 6.7) i förordning (EU) 2016/1036.

5.

Femte grunden: Kommissionen åsidosatte artiklarna 2.7 a, 3.2, 3.3 och 3.5 i förordning (EU) 2016/1036 genom att grunda sig på icke tillförlitliga uppgifter.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 m skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 2016, s. 21).