12.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 462/38


Skarga wniesiona w dniu 21 października 2016 r. – Changmao Biochemical Engineering/Komisja

(Sprawa T-741/16)

(2016/C 462/49)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Chiny) (przedstawiciele: adwokaci R. Antonini, E. Monard i B. Maniatis)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1247 z dnia 28 lipca 2016 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz aspartamu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1.

Zarzut pierwszy, zgodnie z którym Komisja Europejska, odmawiając przyznania skarżącej statusu spółki funkcjonującej w warunkach gospodarki rynkowej naruszyła art. 2 ust. 7 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 (1) oraz zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań, a także obciążyła skarżącą nieracjonalnym ciężarem dowodu, naruszając tym samym zasadę dobrej administracji

2.

Zarzut drugi, zgodnie z którym Komisja Europejska, opierając się na cenach i kosztach producentów z Unii w celu określenia normalnej wartości, naruszyła art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1036.

3.

Zarzut trzeci, zgodnie z którym Komisja Europejska, odmawiając uwzględnienia dostosowań naruszyła art. 2 ust. 10, art. 3 ust. 2 lit. a), art. 3 ust. 3 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1036, a także zasadę dobrej administracji.

4.

Zarzut czwarty, zgodnie z którym Komisja Europejska, stwierdzając, że przywóz produktów z Chin po cenach dumpingowych spowodował istotną szkodę w przemyśle Unii, naruszyła art. 3 ust. 2 art. 3 ust. 6 (oraz tytułem zarzutu ewentualnego art. 6 ust. 7) rozporządzenia (UE) 2016/1036.

5.

Zarzut piąty, zgodnie z którym Komisja Europejska, opierając się na niewiarygodnych danych naruszyła art. 2 ust. 7 lit. a), art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3 i art. 3 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1036.


(1)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, L 176, s. 21).