12.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 462/38


Prasība, kas celta 2016. gada 21. oktobrī – Changmao Biochemical Engineering/Komisija

(Lieta T-741/16)

(2016/C 462/49)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Ķīna) (pārstāvji – R. Antonini, E. Monard un B. Maniatis, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2016. gada 28. jūlija Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 2016/1247, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes aspartāma importam; un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka, atsakoties atzīt, ka prasītāja ir no valsts ar tirgus ekonomiku, Eiropas Komisija esot pārkāpusi Regulas (ES) Nr. 2016/1036 (1) 2. panta 7. punkta b) un c) apakšpunktu un tiesiskās paļāvības principu un esot noteikusi nesamērīgu pierādīšanas pienākumu, pārkāpjot labas pārvaldības principu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka, balstoties uz Savienības ražotāju cenām un izmaksām, lai noteiktu parasto vērtību, Eiropas Komisija esot pārkāpusi Regulas (ES) Nr. 2016/1036 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Eiropas Komisija esot pārkāpusi Regulas (ES) Nr. 2016/1036 2. panta 10. punktu, 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 3. panta 3. punktu un 9. panta 4. punktu un labas pārvaldības principu, jo tā esot noraidījusi pielāgojumus.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka, konstatējot, ka dempinga imports izraisīja materiālu kaitējumu Savienības ražošanai, Eiropas Komisija esot pārkāpusi Regulas (ES) Nr. 2016/1036 3. panta 2. punktu un 3. panta 6. punktu (un pakārtoti 6. panta 7. punktu).

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka, pamatojoties uz uzticamiem datiem, Eiropas Komisija esot pārkāpusi Regulas (ES) Nr. 2016/1036 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu un 3. panta 2., 3. un 5. punktu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regula (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (OV L 176, 21. lpp.).