12.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 462/38


Kanne 21.10.2016 – Changmao Biochemical Engineering v. komissio

(Asia T-741/16)

(2016/C 462/49)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Kiina) (edustajat: asianajajat R. Antonini, E. Monard ja B. Maniatis)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan aspartaamin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 28.7.2016 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1247 ja

velvoittamaan komission vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu siihen, että Euroopan komissio rikkoi asetuksen (EU) 2016/1036 (1) 2 artiklan 7 kohdan b ja c alakohtaa, loukkasi luottamuksensuojan periaatetta ja asetti hyvän hallinnon periaatteen vastaisesti kohtuuttoman todistustaakan, koska se ei kohdellut kantajaa markkinatalousolosuhteissa toimivana tuottajana.

2)

Toinen kanneperuste perustuu siihen, että Euroopan komissio rikkoi asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 7 kohdan a alakohtaa, koska se tukeutui normaaliarvon määrittämiseksi unionin tuottajien hintoihin ja kustannuksiin.

3)

Kolmas kanneperuste perustuu siihen, että Euroopan komissio rikkoi asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 10 kohtaa, 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja 3 kohtaa sekä 9 artiklan 4 kohtaa sekä loukkasi hyvän hallinnon periaatetta, koska se ei tehnyt oikaisuja.

4)

Neljäs kanneperuste perustuu siihen, että Euroopan komissio rikkoi asetuksen (EU) 2016/1036 3 artiklan 2 ja 6 kohtaa (ja toissijaisesti asetuksen (EU) 2016/1036 6 artiklan 7 kohtaa), koska se katsoi, että polkumyynnillä tuonti aiheutti merkittävää vahinkoa unionin tuotannonalalle.

5)

Viides kanneperuste perustuu siihen, että Euroopan komissio rikkoi asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 7 kohdan a alakohtaa sekä 3 artiklan 2, 3 ja 5 kohtaa, koska se tukeutui epäluotettavaan selvitysaineistoon.


(1)  Polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8.6.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1036 (EUVL L 176, s. 21).