9.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 6/39


Kanne 25.10.2016 – La Quadrature du Net ym. v. komissio

(Asia T-738/16)

(2017/C 006/49)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: La Quadrature du Net ym. (Pariisi, Ranska), French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (edustaja: asianajaja H. Roy)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että komission 12.7.2016 antama täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1250 on ristiriidassa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 47 artiklan kanssa

kumoamaan kyseisen päätöksen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) rikkomiseen sillä perusteella, että Yhdysvaltojen lainsäädäntö sallii tietojen yleisluonteisen keräämisen. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY nojalla EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman tietosuojan tason riittävyydestä 12.7.2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2015 (jäljempänä kanteen kohteena oleva päätös) merkitsee tällaista rikkomista, koska siinä ei todeta, että Yhdysvaltojen lainsäädäntö loukkaa erityisesti perusoikeuskirjan 7 artiklassa vahvistettua yksityiselämän kunnioittamista koskevaa perusoikeutta.

2.

Toinen kanneperuste, joka perustuu perusoikeuskirjan rikkomiseen sillä perusteella, että kanteen kohteena olevassa päätöksessä todetaan virheellisesti, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisellä Privacy Shield -järjestelyllä varmistetaan perusoikeuksien suojan taso, joka olennaisesti vastaa unionissa taattua suojan tasoa, huolimatta siitä, ettei Yhdysvaltojen lainsäädännössä sallittuja toimilupia ole rajoitettu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä.

3.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu perusoikeuskirjan rikkomiseen sillä perusteella, ettei kanteen kohteena olevassa päätöksessä ole otettu huomioon sitä, ettei Yhdysvaltojen lainsäädännössä ole säädetty tehokkaasta oikeussuojakeinosta, mutta todetaan siitä huolimatta, että edellä mainitun suojan taso on vastaava.

4.

Neljäs kanneperuste, joka perustuu perusoikeuskirjan rikkomiseen sillä perusteella, että kanteen kohteena olevassa päätöksessä on ilmeisen virheellisesti todettu, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisellä Privacy Shield -järjestelyllä varmistetaan suojan taso, joka olennaisesti vastaa unionissa taattua suojan tasoa, huolimatta siitä, ettei Yhdysvaltojen lainsäädännössä säädetä riippumattomasta valvonnasta.