23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/37


2016. szeptember 28-án benyújtott kereset – Enrico Colombo és Giacomo Corinti kontra Bizottság

(T-690/16. sz. ügy)

(2017/C 022/52)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Enrico Colombo (Sesto Calende, Olaszország), Giacomo Corinti (Ispra, Olaszország) (képviselők: R. Colombo és G Turri ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2016. július 20-i Ref. Ares (2016) 371182 feljegyzéssel közölt (ismeretlen referenciákkal rendelkező) odaítélési intézkedést, amellyel az Európai Bizottság, JRC – az isprai hely kezelése, az isprai Közös Kutatási Központ vízvezetékeinek és fűtő/hűtő alközpontjainak építésére és karbantartására vonatkozó munkálatokra irányuló, CCR/IPR/2016/C.4/0002/OC közbeszerzési szerződést a koncesszió jogosultjának ítélte oda;

semmisítse meg a 2016. július 20-i Ref. Ares (2016) 371182 feljegyzést, amellyel az Európai Bizottság, JRC – az isprai hely kezelése közölte a közbeszerzési eljárás eredményét;

semmisítse meg a 2016. május 13-i és a 2016. június 28-i jegyzőkönyvet;

elsődlegesen intézkedjen a sajátos formában elszenvedett kár megtérítéséről, elsősorban az Európai Bizottság és a Carmet S.A.S di Fietta Graziella & C között 2016. augusztus 19-én létrejött szerződés semmisségének, megsemmisítésének vagy hatálytalanságának kimondásával, valamint azzal, hogy az RTI-t minősíti az említett társaság helyett az eljárás nyertesének;

másodlagosan intézkedjen a kár megtérítéséről, 500 000 €-nak megfelelő összegben, illetve a Törvényszék által megfelelőnek ítélt kisebb vagy nagyobb összegben, a kifizetés időpontjáig járó kamatokkal és pénzromlással együtt.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperesek jogalapként az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU európai parlamenti és tanácsi Euratom rendelet (HL 2012 L 298., 1. o.) 105. és 107. cikkének megsértésére, a szóban forgó közbeszerzési eljárásra vonatkozó lex specialis megsértésére, az egyenlő bánásmód és a méltányos eljárás elvének megsértésére, valamint hatáskörrel való visszaélésre hivatkoznak.

A felperesek e tekintetben azt állítják, hogy a nyertes által benyújtott ajánlatot ki kellett volna zárni, mivel az nem felelt meg a lex specialis által előírt jogi és műszaki kapacitásokra vonatkozó feltételeknek.