23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/37


Žaloba podaná dne 28. září 2016 – Enrico Colombo a Giacomo Corinti v. Komise

(Věc T-690/16)

(2017/C 022/52)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobci: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Itálie), Giacomo Corinti (Ispra, Itálie) (zástupci: R. Colombo a G. Turri, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí o zadání zakázky (referenční údaje a obsah je neznámý), oznámené dne 20. července 2016, ref. Ares(2016)371182, kterým Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC) – správa střediska v Ispře, zadala veřejnou zakázku CCR/IPR/2016/C.4/0002/OC týkající se rámcové dohody na práce na vybudování a údržbě vodovodního potrubí a rozvoden pro dálkové vytápění/chlazení ve Společném výzkumném středisku v Ispře, ve prospěch nabídky předložené koncesionářem;

zrušil rozhodnutí ze dne 20. července 2016 ref. Ares(2016)371182, kterým Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC) – správa střediska v Ispře oznámila výsledek zadávacího řízení;

zrušil zápisy ze zadávacího řízení ze dne 13. května 2016 a ze dne 28. června 2016;

nařídil nahradit vzniklou škodu ve formě zadání zakázky, i prostřednictvím prohlášení neplatnosti, zrušením nebo prohlášením neúčinnosti smlouvy (referenční údaje a obsah je neznámý) uzavřené mezi Evropskou komisí a koncesionářem dne 19. srpna 2016, a následně nahradit koncesionáře v postavení úspěšného uchazeče;

podpůrně nařídil peněžitou náhradu újmy ve výši 500 000 eur nebo vyšší či nižší částku, kterou bude Tribunál považovat za spravedlivou, navýšenou o narostlé úroky a měnovou inflaci ke dni zaplacení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci následující žalobní důvody: porušení článků 105 a 107 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. 2012, L 298, s. 1), porušení lex specialis týkajícího se dotčeného zadávacího řízení, porušení zásady rovného zacházení a spravedlivého procesu, jakož i zneužití pravomoci.

V této souvislosti je uplatňováno, že nabídka předložená koncesionářem měla být vyloučena, jelikož nesplňovala požadavky na právní a technickou způsobilost stanovené lex specialis.