23.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/37


Жалба, подадена на 28 септември 2016 г. — Enrico Colombo и Giacomo Corinti/Комисия

(Дело T-690/16)

(2017/C 022/52)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподатели: Enrico Colombo SpA (Сесто Календе, Италия), Giacomo Corinti (Испра, Италия) (представители: R. Colombo и G. Turri, avvocati)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Общия съд:

да отмени акта за възлагане, чието естество и съдържание не са известни, съобщен със записка от 20 юли 2016 г. с референтен номер Ares (2016) 371182, с който Европейската комисия, JRC — Управление на обект Испра, възлага поръчка JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC относно рамково споразумение за строителство и поддръжка на водопроводни тръби и отоплителни/охладителни подстанции в Съвместния изследователски център в Испра на избрания оферент,

да отмени записката от 20 юли 2016 г. с референтен номер Ares (2016) 371182, с която Европейската комисия, JRC — Управление на обект Испра, съобщава изхода от процедурата за възлагане на обществена поръчка,

да отмени протоколите от процедурата за възлагане на обществена поръчка от 13 май 2016 г. и 28 юни 2016 г.,

да разпореди, главно, поправянето на понесените вреди в натура, по-специално чрез обявяването на недействителността, на отмяната или на липсата на правни последици на договора, чието съдържание и естество не са известни, подписан на 19 август 2016 г. между Комисията и избрания оферент, с последваща замяна на последния,

да разпореди, при условията на евентуалност, поправяне на вредите чрез парично обезщетение в размер на 500 000,00 EUR или в друг по-голям или по-малък определен от Общия съд по справедливост размер, ведно с лихвите и паричното преизчисление на дължимото до датата на плащането.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат като основания за обжалване нарушение на членове 105 и 107 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (ОВ L 298, 2012 г., стр. 1), нарушение на lex specialis във връзка с въпросната обществена поръчка, нарушение на принципа на равно третиране и на справедлив съдебен процес, както и извършване в настоящия случай на злоупотреба с власт.

В това отношение се изтъква, че представената оферта от избрания оферент е трябвало да бъде изключена поради несъответствие с изискванията за правосубектност и технически способности, предвидени от lex specialis.