14.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 419/50


Skarga wniesiona w dniu 11 września 2016 r. – Gamaa Islamya Egypte/Rada

(Sprawa T-643/16)

(2016/C 419/66)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Gamaa Islamya Egypte (Egipt) (przedstawiciel: adwokat L. Glock)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Rady (WPZiB) 2016/1136 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2015/2430 (Dz.U. L 188z dnia 13.7.2016, s. 21 ) w zakresie, w jakim dotyczy ona Gamaa Islamya Egypte;

stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2016/1127 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2425 (Dz.U. L 188 z dnia 13.7.2016, s. 1) w zakresie, w jakim dotyczy ono Gamaa Islamya Egypte;

obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi osiem zarzutów.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 1 ust. 5 wspólnego stanowiska Rady z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (2001/931/WPZiB; Dz.U. 2001, L 344, s. 93; zwanego dalej „wspólnym stanowiskiem 2001/931”).

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931.

3.

Zarzut trzeci dotyczący błędów, jakie Rada miała popełnić w przedmiocie prawdziwości faktów zarzucanych stronie skarżącej.

4.

Zarzut czwarty dotyczący błędu Rady w ocenie co do charakteru „grupy terrorystycznej” strony skarżącej.

5.

Zarzut piąty dotyczący naruszenia art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931.

6.

Zarzut szósty dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia.

7.

Zarzut siódmy dotyczący naruszenia prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej.

8.

Zarzut ósmy dotyczący braku uwierzytelnienia przedstawienia uzasadnienia.