14.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 419/50


11. septembril 2016 esitatud hagi – Gamaa Islamya Egypte versus nõukogu

(Kohtuasi T-643/16)

(2016/C 419/66)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Gamaa Islamya Egypte (Egiptus) (esindaja: advokaat L. Glock)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 12. juuli 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/1136, millega ajakohastatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2015/2430 (ELT L 188, 13.7.2016, lk 21), osas, milles see puudutab Gamaa Islamya Égypte’i;

tühistada nõukogu 12. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (ÜVJP) 2016/1127, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/2425 (ELT L 188, 13.7.2016, lk 1), osas, milles see puudutab Gamaa Islamya Égypte’i;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja kaheksa väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühise seisukoha terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta (2001/931/ÜVJP; EÜT 2001, L 344, lk 93; edaspidi „ühine seisukoht 2001/931“) artikli 1 lõiget 5.

2.

Teine väide, et rikutud on ühise seisukoha 2001/931 artikli 1 lõiget 4.

3.

Kolmas väide, et nõukogu eksis seoses hagejale ette heidetud faktiliste asjaolude tegelikkusega.

4.

Neljas väide, et nõukogu tegi hindamisvea, pidades hagejat „terroristlikuks grupiks“.

5.

Viies väide, et rikutud on ühise seisukoha 2001/931 artikli 1 lõiget 6.

6.

Kuues väide, et rikutud on põhjendamiskohustust.

7.

Seitsmes väide, et rikutud on kaitseõiguseid ja õigust tõusale kohtulikule kaitsele.

8.

Kaheksas väide, et esitatud põhjendused ei vasta tõele.