12.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 462/25


Жалба, подадена на 5 септември 2016 г. — Starbucks и Starbucks Manufacturing Emea/Комисия

(Дело T-636/16)

(2016/C 462/32)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Starbucks Corp. (Сиатъл, Вашингтон, Съединени щати) и Starbucks Manufacturing Emea BV (Амстердам, Нидерландия) (представители: S. Verschuur, M. Petite и M-A. Stroungi, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени членове 1—4 от Решение от 21 октомври 2015 г. относно държавна помощ SA.38374 (2014/C ex 2014/NN), предоставена от Нидерландия на Starbucks (наричано по-нататък „спорното решение“);

при условията на евентуалност, да отмени член 2, параграф 1 от спорното решение; и

да осъди Комисията да заплати разноските по това производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат три основания.

1.

Първото основание — Комисията нарушава член 107, параграф 1 ДФЕС, допускайки съществена грешка при прилагане на правото и явна грешка в преценката, когато тълкува и прилага референтната рамка за да прецени дали APA (Advanced Pricing Agreement) предоставя селективно предимство.

2.

Второто основание — Комисията нарушава член 107, параграф 1 ДФЕС, когато неправилно установява, че APA предоставя предимство, като по този начин допуска различни явни фактически грешки и грешки в преценката, не провежда надлежно и безпристрастно проучване и не посочва достатъчно мотиви.

3.

Третото основание — Комисията нарушава член 16 от Регламент (ЕС) 2015/1589 (1), тъй като определя неправилно размера на предполагаемата помощ, като с това допуска грешка при прилагане на правото и явна грешка в преценката.


(1)  Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 2015 г., стр. 9).