24.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 392/47


Tožba, vložena 2. septembra 2016 – Remag Metallhandel in Jaschinsky/Komisija

(Zadeva T-631/16)

(2016/C 392/62)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Remag Metallhandel GmbH (Steyr, Avstrija) in Werner Jaschinsky (St. Ulrich bei Steyr, Avstrija) (zastopnik: M. Lux, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Glede na to, da je OLAF zahteval in nato vztrajal, da organi držav članic izterjajo protidampinške dajatve za vse pošiljke silicijeve kovine, izvožene iz Tajvana v EU, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 398/2004 z dne 2. marca 2004 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve pri uvozu silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 50, str. 40) in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 467/2010 z dne 25. maja 2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz silicija, poslanega iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Republike Koreje ali ne (UL 2010, L 131, str. 1), čeprav OLAF ni predložil nobenih dokazov ali pa so bili ti nezadostni, da je silikon, ki ga je družba Remag uvozila iz Tajvana, kitajskega porekla, tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

toženi stranki naloži, naj tožečima strankama plača odškodnino, kot je opredeljena v tožbi, skupaj z zamudnimi obrestmi po 8-odstotni letni obrestni meri, in

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata pet razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: OLAF naj bi s tem, da je od držav članic zahteval, da izterjajo protidampinške dajatve, preden je bilo s preiskavo potrjeno poreklo blaga, da ne bi domnevno dolgovane dajatve zastarale, naročil nacionalnim upravam in jih spodbujal, naj kršijo člena 220(1) in 221(1) carinskega zakonika Skupnosti.

2.

Drugi tožbeni razlog: OLAF naj bi s tem, da v svoji zahtevi po izterjavi ni upošteval tega, da pretovarjanje silikona s Kitajske ne dokazuje, da je silikon kitajskega porekla, kršil načelo dobrega upravljanja in obveznost, da svoje ugotovitve opre na trdne dokaze.

3.

Tretji tožbeni razlog: OLAF naj s tem, da je trdil, da vsi izvozi silikona iz Tajvana zadevajo blago s poreklom iz Kitajske, ne bi upošteval dokaznega bremena za nepreferencialno poreklo.

4.

Četrti tožbeni razlog: OLAF naj s tem, da je trdil, da obdelava v Tajvanu ni dovolj, da bi blago dobilo tajvansko poreklo, ne da bi pri tem upošteval uporabo obdelanega silikona, ne bi upošteval pravil o poreklu, kot jih razlaga Sodišče Evropske unije.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev pravice tožečih strank do obrambe.