24.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 392/47


Sag anlagt den 2. september 2016 — Remag Metallhandel og Jaschinsky mod Kommissionen

(Sag T-631/16)

(2016/C 392/62)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Remag Metallhandel GmbH (Steyr, Østrig) og Werner Jaschinsky (St. Ulrich bei Steyr, Østrig) (ved advokat M. Lux)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgerne erstatning som anført i stævningen tillagt renter med 8 % årligt, eftersom OLAF anmodede om og senere insisterede på, at medlemsstatens myndigheder opkrævede antidumpingtold på alle forsendelser af siliciummetal, der blev eksporteret fra Taiwan til EU, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 398/2004 af 2. marts 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT 2004, L 66) og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 467/2010 af 25. maj 2010 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af silicium med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik, som udvidet til også at omfatte importen af silicium afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej (EUT 2010, L 131), selv om OLAF ikke har fremlagt noget eller tilstrækkeligt bevis for, at det silicium, som Remag har indført fra Taiwan, havde oprindelse i Kina.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fem anbringender.

1.

Første anbringende om, at OLAF ved at anmode medlemsstaterne om at pålægge antidumpingtold, inden undersøgelsen havde bekræftet varernes oprindelse, for at undgå, at den angiveligt skyldige told blev forældet, opfordrede og tilskyndede de nationale myndigheder til at tilsidesætte EF-toldkodeksens artikel 220, stk. 1, og artikel 221, stk. 1.

2.

Andet anbringende om, at OLAF ved under sin opkrævningsanmodning at se bort fra, at det forhold, at en siliciumforsendelse kommer fra Kina, ikke beviser, at siliciummet er af kinesisk oprindelse, har tilsidesat princippet om god forvaltningsskik og sin forpligtelse til at støtte sine konklusioner på underbyggede beviser.

3.

Tredje anbringende om, at OLAF ved at lægge til grund, at al eksport af silicium fra Taiwan vedrørte varer med oprindelige I Kina, har tilsidesat bevisbyrden for varers ikke-præferenceoprindelse.

4.

Fjerde anbringende om, at OLAF ved at lægge til grund, at den forarbejdelse, der foregår i Taiwan, var utilstrækkelig til at tillægge varerne oprindelse i Taiwan, uden at det tog hensyn til anvendelsen af det forarbejdede silicium, tilsidesatte oprindelsesreglerne, som fortolket af EU-Domstolen.

5.

Femte anbringende om en tilsidesættelse af sagsøgerens ret til forsvar.