19.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 475/17


Žaloba podaná 26. októbra 2016 – OP/Komisia

(Vec T-478/16)

(2016/C 475/27)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: OP (Bon, Nemecko) (v zastúpení: S. Conrad, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil implicitné zamietavé rozhodnutie a explicitné zamietavé rozhodnutie zo 16. a 30. septembra 2016 (sp. zn: Ares (2016) 5716994) vo veci správnej sťažnosti žalobkyne zo 17. apríla 2016 na základe článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 58/2003 domáhajúcej sa kontroly zákonnosti rozhodnutia výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum z 18. marca 2016 (sp. zn.: Ares (2016) 1371979), doručeného žalobkyni dňa 28. apríla 2016, ktorým sa rozhodlo o tom, že žiadosť žalobkyne o podporu zo 17. novembra 2015 (číslo žiadosti 716017 – QUASIMODO) v rámci rámcového programu „Horizont 2020“, ERC-pracovný program 2016 (ERC Starting Grant) bola ohodnotená ako nevhodná a bola zamietnutá,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa dva žalobné dôvody:

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení práva žalobkyne na kontrolu zákonnosti postupov výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum, keďže žalovaná neodpovedala na správnu sťažnosť žalobkyne v rámci lehoty upravenej v článku 22 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 58/2003 (1).

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na protiprávnosti zamietnutia žiadosti o podporu

Žalobkyňa tvrdí, že zamietnutie správnej sťažnosti žalobkyne je aj preto protiprávne, lebo samotné zamietavé rozhodnutie výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum o žiadosti o podporu bolo protiprávne.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 2003, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s. 235).