19.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 475/17


Acțiune introdusă la 26 octombrie 2016 – OP/Comisia

(Cauza T-478/16)

(2016/C 475/27)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamanta: OP (Bonn, Germania) (reprezentant: S. Conrad, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei implicite de respingere și a deciziei explicite de respingere ale pârâtei din 16 și, respectiv, 30 septembrie 2016 [ref. Ares (2016) 5716994] prin care s-a pronunțat asupra căii de atac administrative formulate de reclamantă la 17 aprilie 2016, în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003, în vederea controlului de legalitate al deciziei Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare din 18 martie 2016 [ref. Ares (2016) 1371979], primită de reclamantă la 28 aprilie 2016, în partea în care cererea de subvenție a reclamantei din 28 aprilie 2016 (nr. 716017 – QUASIMODO) din cuprinsul programului-cadru „Orizont 2020”, programul de lucru al CEC 2016 (ERC Starting Grant), a fost considerată inadecvată și a fost respinsă;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului reclamantei la un control din partea pârâtei asupra legalității actelor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare, având în vedere că aceasta din urmă nu a răspuns la calea de atac administrativă formulată de reclamantă în termenul prevăzut la articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 (1).

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe nelegalitatea respingerii cererii de subvenție formulate de reclamantă.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (JO 2003, L 11, p. 1, Ediție specială, 1/vol. 8, p. 256).