19.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 475/17


Prasība, kas celta 2016. gada 26. oktobrī – OP/Komisija

(Lieta T-478/16)

(2016/C 475/27)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: OP (Bonna, Vācija) (pārstāvis – S. Conrad, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt atbildētājas 2016. gada 16. un 30. septembra netieši izteikto noraidošo lēmumu un tieši izteikto noraidošo lēmumu (Nr. Ares (2016) 5716994) par administratīvo sūdzību, ko prasītāja iesniegusi 2016. gada 17. aprīlī atbilstoši Regulas (EK) Nr. 58/2003 22. panta 1. punktam par tiesiskuma pārbaudi Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras 2016. gada 18. marta lēmumam (Nr. Ares (2016) 1371979), ko prasītāja saņēmusi 2016. gada 28. aprīlī un kas attiecas uz to, ka prasītājas 2016. gada 28. aprīļa dotācijas pieteikums (Nr. 716017 – QUASIMODO) pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, darba programmā CER 2016 (ERC Starting Grant), tika uzskatīts par nepiemērotu un noraidīts;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka atbildētāja ir pārkāpusi prasītājas tiesības uz Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras lēmumu tiesiskuma pārbaudi, jo šī aģentūra neesot atbildējusi uz administratīvu sūdzību, ko prasītāja ir iesniegusi Regulas (EK) Nr. 58/2003 (1) 22. panta 1. punkta trešajā daļā paredzētajā termiņā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka prasītājas dotācijas pieteikuma noraidīšana bija prettiesiska.

Prasītāja apgalvo, ka prasītājas administratīvās sūdzības noraidīšana tāpat bija prettiesiska, jo lēmums noraidīt pieteikumu Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras dotācijas saņemšanai pats esot bijis prettiesisks.


(1)  Padomes 2002. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (OV 2003, L 11, 1. lpp.).