19.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 475/17


Kanne 26.10.2016 – OP v. komissio

(Asia T-478/16)

(2016/C 475/27)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: OP (Bonn, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Conrad)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan kantajan 17.4.2016 asetuksen (EY) N:o 58/2003 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston 18.3.2016 tekemän päätöksen (viite: Ares (2016) 1371979), joka annettiin kantajalle tiedoksi 28.4.2016 ja jossa kantajan 17.11.2015 puiteohjelman ”Horisontti 2020” Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) vuoden 2016 työohjelman (ERC Starting Grant) yhteydessä tekemä tukihakemus (hakemusnumero 716017 – QUASIMODO) todettiin sopimattomaksi ja hylättiin, laillisuuden valvomiseksi tekemästä hallinnollisesta valituksesta 16.9.2016 tehdyn vastaajan implisiittisen hylkäävän päätöksen ja 30.9.2016 tehdyn vastaajan nimenomaisen hylkäävän päätöksen (viite: Ares (2016) 5716994)

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että kantajan oikeutta, joka koskee vastaajan suorittamaa Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston toiminnan laillisuuden valvontaa, on loukattu, koska vastaaja ei ole vastannut kantajan hallinnolliseen valitukseen asetuksen (EY) N:o 58/2003 (1) 22 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa asetetussa määräajassa.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu kantajan tukihakemuksen hylkäämisen lainvastaisuuteen

Kantaja väittää, että kantajan hallinnollisen valituksen hylkääminen on lainvastaista myös sen vuoksi, että Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston päätös, jossa kantajan tukihakemus hylättiin, on itsessään lainvastainen.


(1)  Tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003 (EYVL 2003, L 11, s. 1).