10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/25


Žaloba podaná 23. augusta 2016 – NRW. Bank/SRB

(Vec T-466/16)

(2016/C 371/28)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: NRW. Bank (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: A. Behrens, J. Kraayvanger a J. Seitz, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie žalovanej o ročnom príspevku žalobkyne do reštrukturalizačného fondu pre príspevkový rok od 1. januára do 31. decembra 2016,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 103 ods. 2 a ods. 7 smernice 2014/59/EÚ (1) a článku 70 ods. 2 nariadenia (EÚ) 806/2014 (2)

Žalobkyňa tvrdí, že rozhodnutie žalovanej o jej ročnom príspevku je protiprávne, lebo žalovaná pri znížení výšky príspevku zohľadnila iba podpornú obchodnú činnosť, ale nezohľadnila aj pomocnú podpornú obchodnú činnosť. Tým bol ročný príspevok žalobkyne do reštrukturalizačného fondu pre príspevkový rok od 1. januára do 31. decembra 2016 nastavený príliš vysoko.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení vykonávacích nariadení k smernici 2014/59/EÚ a k nariadeniu (EÚ) 806/2014, ktoré je potrebné vykladať v súlade s týmito právnymi aktmi v tom rozsahu, že privilegujú tiež pomocnú podpornú obchodnú činnosť.

3.

Tretí, subsidiárne podaný žalobný dôvod je založený na protiprávnosti vykonávacích nariadení k smernici 2014/59/EÚ a k nariadeniu (EÚ) 806/2014

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že ak by nebol možný výklad vykonávacích nariadení v súlade so smernicou 2014/59/EÚ a nariadením (EÚ) 806/2014, boli by vykonávacie nariadenia v tomto smere protiprávne. Tým je protiprávne aj rozhodnutie žalovanej, ktoré sa opiera o tieto vykonávacie nariadenia.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. Mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012, Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 190).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).