10.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 371/25


Acțiune introdusă la 23 august 2016 – NRW. Bank/SRB

(Cauza T-466/16)

(2016/C 371/28)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: NRW. Bank (Düsseldorf, Germania) (reprezentant: A. Behrens, J. Kraayvanger și J. Seitz, avocați)

Pârât: Comitetul unic de rezoliție (SRB)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei pârâtului privind contribuțiile sale anuale la Fondul de unic de rezoluție pentru exercițiul 1 ianuarie 2016 -31 decembrie 2016;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe încălcarea articolul 103 alineatele (2) și (7) din Directiva 2014/59/UE (1) articolului 70 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 (2)

Reclamanta susține că decizia pârâtului de stabilire a contribuției sale nu este legală, deoarece la reducerea contribuției sale s-au avut în vedere numai activitățile sale de dezvoltare, nu și activitățile sale auxiliare de dezvoltare. Prin urmare, contribuția sa la Fondul de unic de rezoluție pentru exercițiul 1 ianuarie 2016 -31 decembrie 2016 a fost stabilită într-un cuantum prea mare.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe încălcarea regulamentelor de punere în aplicare a Directivei 2014/59/UE și a Regulamentului (UE) nr. 806/2014, care, în acord cu aceste acte juridice, trebuie interpretate în sensul că privilegiază activitățile de dezvoltare.

3.

Al treilea motiv, invocat în subsidiar, întemeiat pe nelegalitatea regulamentelor de punere în aplicare a Directivei 2014/59/UE și a Regulamentului (UE) mr. 806/2014

În acest context, reclamanta susține că atunci când nu este posibilă o interpretare conformă a regulamentelor de punere în aplicare cu Directiva 2014/59/UE și cu Regulamentul (UE) nr. 806/2014, regulamentele de punere în aplicare sunt nelegale. Prin urmare, este nelegală și decizia pârâtului întemeiată pe aceste regulamente.


(1)  Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO 2015, L 11, p. 44).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).