10.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 371/25


Prasība, kas celta 2016. gada 23. augustā – NRW. Bank/VNV

(Lieta T-466/16)

(2016/C 371/28)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: NRW. Bank (Diseldorfa, Vācija) (pārstāvji – A. Behrens, J. Kraayvanger un J. Seitz, advokāti)

Atbildētāja: Vienotā noregulējuma valde (VNV)

Prasītājas prasījumi:

atcelt atbildētājas lēmumu par prasītājas ikgadējās iemaksas summu pārstrukturēšanas fondā attiecībā uz iemaksu gadu no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts Direktīvas 2014/59/ES (1) 103. panta 2. un 7. punkts un Regulas (ES) Nr. 806/2014 (2) 70. panta 2. punkts.

Prasītāja apgalvo, ka atbildētājas lēmums par tās ikgadējo iemaksu esot prettiesisks, jo tajā esot ņemta vērā tikai prasītājas atbalsta darbība, nevis arī ar atbalsta darbību saistītā palīgdarbība. Tā rezultātā prasītājas ikgadējā iemaksa pārstrukturēšanas fondā par iemaksu gadu no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim esot noteikta pārlieku lielā apmērā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāptas Direktīvas 2014/59/ES un Regulas (ES) Nr. 806/2014 īstenošanas regulas, kuras atbilstoši minētajiem tiesību aktiem esot jāinterpretē tādējādi, ka tajās tiek privileģēta arī ar atbalsta darbību saistītā palīgdarbība.

3.

Ar trešo pamatu, kas ir izvirzīts pakārtoti, tiek apgalvots, ka Direktīvas 2014/59/ES un Regulas (ES) Nr. 806/2014 īstenošanas regulas ir prettiesiskas.

Šajā saistībā prasītāja apgalvo, ka, ja nebūtu iespējama īstenošanas regulu interpretācija, kas ir saderīga ar Direktīvu 2014/59/ES un Regulu (ES) Nr. 806/2014, īstenošanas regulas šajā ziņā būtu prettiesiskas. Līdz ar to prettiesiski būtu arī atbildētājas lēmumi, kas ir pieņemti uz šo īstenošanas regulu pamata.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV 2014, L 173, 190. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regula (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV 2014, L 225, 1. lpp.).