10.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 371/25


Kanne 23.8.2016 – NRW. Bank v. SRB

(Asia T-466/16)

(2016/C 371/28)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: NRW. Bank (Düsseldorf, Saksa) (edustajat: asianajajat A. Behrens, J. Kraayvanger ja J. Seitz)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan vastaajan päätöksen kantajan vuosittaisesta rakenneuudistusrahaston rahoitusosuudesta maksuvuonna 1.1.–31.12.2016 ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu direktiivin 2014/59/EU (1) 103 artiklan 2 ja 7 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 806/2014 (2) 70 artiklan 2 kohdan rikkomiseen

Kantaja väittää, että vastaajan päätös kantajan vuosittaisesta rahoitusosuudesta on lainvastainen, koska vastaaja otti huomioon vain kehityspankkitoiminnan mutta ei kehitystukipankkitoimintaa. Tämän vuoksi kantajan rahoitusosuus rakenneuudistusrahastoon maksuvuonna 1.1.–31.12.2016 vahvistettiin liian suureksi.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu direktiivin 2014/59/EU ja asetuksen (EU) N:o 806/2014 täytäntöönpanoasetusten, joita on tulkittava näiden oikeustoimien mukaisesti siten, että niissä edistetään myös kehitystukipankkitoimintaa, rikkomiseen.

3)

Kolmas kanneperuste, joka esitetään toissijaisesti ja joka perustuu direktiivin 2014/59/EU ja asetuksen (EU) N:o 806/2014 täytäntöönpanoasetusten lainvastaisuuteen

Tässä yhteydessä kantaja väittää, että jos täytäntöönpanoasetusten tulkinta direktiivin 2014/59/EU ja asetuksen (EU) N:o 806/2014 mukaisesti ei ole mahdollista, täytäntöönpanoasetukset ovat tältä osin lainvastaisia. Täytäntöönpanoasetuksiin perustuva vastaajaan päätös on näin ollen myös tältä osin lainvastainen.


(1)  Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15.5.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU (EUVL 2014, L 173, s. 190).

(2)  Yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15.7.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014 (EUVL 2014, L 225, s. 1).