10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/17


Žaloba podaná 3. augusta 2016 – Pometon/Komisia

(Vec T-433/16)

(2016/C 371/20)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pometon SpA (Martellago, Taliansko) (v zastúpení: E. Fabrizi, V. Veneziano a A. Molinaro, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

subsidiárne zrušil alebo znížil pokutu, ktorá bola spoločnosti Pometon uložená,

uložiť žalovanej nahradiť sumy, ktoré prípadne žalobkyňa uhradila na základe napadnutého rozhodnutia pred ukončením konania, ako aj nahradiť akékoľvek náklady vynaložené žalobkyňou na základe tohto napadnutého rozhodnutia,

v každom prípade uložiť žalovanej nahradiť trovy konania a akékoľvek iné náklady a poplatky žalobkyne súvisiace s týmto konaním.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba sa týka rozhodnutia Komisie K(2016) 3121 final z 25. mája 2016 (vec AT.39792 – Oceľové brúsivá) týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“) a článku 53 Dohody o EHP („napadnuté rozhodnutie“).

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení zásady nestrannosti súdu, zásady prezumpcie neviny a práva na obranu v rozsahu, v akom žalovaná uviedla, že sa spoločnosť Pometon dopustila osobitného konania v rámci rozhodnutia K(2014) 2074 final z 2. apríla 2014 („rozhodnutie o urovnaní“) prijatého voči Ervin Industries Inc. a Ervin Amasteel, Winoa SA a WHA Holding SAS, Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG a Eisenwerk Wurth GmbH (ďalej len „iné strany“), a v akom následne prijala napadnuté rozhodnutie bez toho, aby mohla nestranne a bez ovplyvňovania posúdiť stanovisko spoločnosti Pometon a jej argumenty na obranu.

V rozhodnutí o urovnaní – teda predtým, ako sa mohla spoločnosť Pometon brániť – Komisia výslovne uviedla, že sa žalobkyňa dopustila rovnakého konania ako iné strany, ktoré sa podľa rozhodnutia o urovnaní z dôvodu vyššie uvedeného konania dopustili osobitného porušenia článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP. To nevyhnutne a neprijateľne oslabilo schopnosť Komisie uskutočniť skutočne nestranné posúdenie žalobkyne.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení a nesprávnom uplatnení článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP, nedostatočnosti a rozpornosti odôvodnenia, porušení práva na obranu a zásady dôkazného bremena v rozsahu, v akom žalovaná bez dôkazov uviedla, že sa žalobkyňa zúčastnila údajného kartelu, ktorého sa v skutočnosti nikdy nezúčastnila.

Komisia na podporu svojich tvrdení vychádzala z nesprávnych, navzájom si odporujúcich a nejasných skutočností, ktoré neboli dostatočné na preukázanie účasti spoločnosti Pometon na údajnom porušení.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení a nesprávnom uplatnení článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP, na nesprávnom posúdení, nedostatočnom šetrení a zjavnej neexistencii logiky v rozsahu, v akom žalovaná rozhodla, že cieľom konania, ktorého sa mala dopustiť spoločnosť Pometon bolo obmedzenie hospodárskej súťaže.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení a nesprávnom uplatnení článku 101 ZFEÚ ako aj článku 53 Dohody o EHP, neexistencii odôvodnenia a šetrenia, porušení dôkazného bremena pokiaľ ide o dĺžku predpokladanej účasti žalobkyne na údajnom porušení a následne na porušení článku 23 ods. 2, článku 25 ods. 1 a ods. 5 nariadenia č. 1/2003 (1), na porušení zásady právnej istoty v rozsahu, v akom Komisia uložila peňažnú sankciu žalobkyni napriek premlčaniu.

Keďže dátum ukončenia údajnej účasti spoločnosti Pometon na údajnom porušení, ktorého sa mala dopustiť podľa napadnutého rozhodnutia, podľa názoru žalobkyne nemôže byť v žiadnom prípade rovnaký s dátumom určeným Komisiou, ale najviac s oveľa skorším dátumom, treba považovať právomoc Komisie uložiť pokutu za premlčanú.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na absolútnej neexistencii odôvodnenia, porušení zásad proporcionality a rovnosti zaobchádzania pri stanovení výšky pokuty pokiaľ ide o zmenu východiskovej sumy v zmysle bodu 37 usmernení k metóde stanovovania pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003.

Komisia uplatnila článok 37 uvedených usmernení zjavne diskriminačným spôsobom, keďže v prípade spoločnosti Pometon uplatnila sadzbu zníženia pokuty, ktorá bola zjavne nižšia ako sadzba uplatnená na iné strany.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Text s významom pre EHP) [Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205].