10.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 371/17


3. augustil 2016 esitatud hagi – Pometon versus komisjon

(Kohtuasi T-433/16)

(2016/C 371/20)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Pometon SpA (Martellago, Itaalia) (esindajad: advokaadid E. Fabrizi, V. Veneziano ja A. Molinaro)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

esimese võimalusena tühistada vaidlustatud otsus;

teise võimalusena tühistada Pomentonile määratud trahv või vähendada seda;

kohustada kostjat maksma tagasi kõik summad, mis hageja oli sunnitud kohtumenetluse vältel vaidlustatud otsuse alusel tasuma, ning hüvitama kõik muud kulud, mis hageja kandis vaidlustatud otsuse tõttu;

igal juhul mõista kostjalt hageja kasuks välja kohtulõivud ning kõik muud kulud ja tasud, mis hageja on käesoleva menetlusega seoses tekkinud või mis ta on maksnud.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev hagi on esitatud komisjoni 25. mai 2016. aasta lõpliku otsuse C(2016) 3121 (juhtum AT.39792 – Steel Abrasives) peale, mis käsitleb Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELTL“) artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohast menetlust (edaspidi „vaidlustatud otsus“).

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud erapooletu menetluse ja süütuse presumptsiooni põhimõtteid ning kaitseõigusi, sest kostja pani äriühingute Ervin Industries Inc, Ervin Amasteel, Winoa SA, WHA Holding SAS, Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG ja Eisenwerk Würth GmbH (edaspidi „pooled“) vastu tehtud 2. aprilli 2014. aasta otsuse C(2014) 2074 final (edaspidi „kokkuleppeotsus“) raames Pometonile süüks konkreetse käitumise ning tegi seega vaidlustatud otsuse, ilma et ta oleks rahulikult ja mõjustamata hinnanud Pometoni olukorda ja tema esitatud argumente.

Komisjon pani kokkuleppeotsuses – seega enne seda, kui Pometonile anti võimalus end kaitsta – talle sõnaselgelt süüks sama käitumist, mis pooltele, kelle puhul seejärel kokkuleppeotsuses tuvastati just nimelt sellise käitumise tõttu ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 konkreetne rikkumine. Sellest tulenevalt ei olnud komisjon vältimatult ja korvamatult võimeline hindama hageja käitumist tõeliselt erapooletust seisukohast.

2.

Teine väide, et on rikutud ja vääralt kohaldatud ELTL artiklit 101 ja EMP lepingu artiklit 53, põhjendus on ebapiisav ja vastuoluline, on rikutud kaitseõigusi ja tõendamiskoormise põhimõtet, sest kostja pani hagejale tõendite puudumisel süüks osalemist väidetavas kartellis, milles viimane tegelikult ei osalenud.

Komisjon tugines hageja väitel oma teesi põhistamiseks ebatäpsetele, vastuolulistele, ebaselgetele ning Pometoni väidetavas rikkumises osalemise tõendamiseks ebapiisavatele tõenditele.

3.

Kolmas väide, et on rikutud ja vääralt kohaldatud ELTL artiklit 101 ja EMP lepingu artiklit 53, on tehtud hindamis- ning uurimisvead ning otsus on ilmselgelt ebaloogiline, sest kostja asus seisukohale, et Pometonile omistatud käitumine oli suunatud konkurentsi piiramise eesmärgi saavutamisele.

4.

Neljas väide, et seoses küsimusega, kui kaua hageja eeldatavasti väidetavas rikkumises osales, on rikutud ja vääralt kohaldatud ELTL artiklit 101 ja EMP lepingu artiklit 53, põhjendus on puudulik ning on tehtud uurimisvead, mistõttu on rikutud määruse nr 1/2003 (1) artikli 23 lõiget 2, artikli 25 lõikeid 1 ja 5) ja õiguskindluse põhimõtet, sest komisjon määras hagejale rahatrahvi vaatamata aegumisele.

Pomentonile vaidlustatud otsuses omistatud väidetavas rikkumises eeldatava osalemise lõppkuupäev ei saa hageja sõnul kindlasti mitte kokku langeda komisjoni määratletud kuupäevaga; heal juhul saab selleks olla tunduvalt varasem kuupäev, mistõttu tuleb asuda seisukohale, et komisjoni trahvi määramise õigus on aegunud.

5.

Viies väide, et trahvi suuruse kindlaksmääramisega seoses on otsus täiesti põhjendamata ning on rikutud proportsionaalsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid, sest on muudetud põhisummat suuniste (määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt määratavate trahvide arvutamise meetodi kohta) punkti 37 alusel.

Komisjon kohaldas hageja sõnul suuniste (trahvide arvutamise meetodi kohta) punkti 37 ilmselgelt diskrimineerivalt, sest kohaldas Pometoni suhtes trahvi vähendamismäära, mis on ilmselgelt väiksem teiste poolte suhtes kohaldatud määrast.


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003 L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).