10.10.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 371/17


Προσφυγή-αγωγή της 3ης Αυγούστου 2016 — Pometon κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-433/16)

(2016/C 371/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: Pometon SpA (Martellago, Ιταλία) (εκπρόσωποι: E. Fabrizi, V. Veneziano και A. Molinaro, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

κυρίως, να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

επικουρικώς, να ακυρώσει ή να μειώσει το πρόστιμο που επιβλήθηκε ως κύρωση στην Pometon·

να υποχρεώσει την καθής-εναγομένη να προβεί σε επιστροφή των ποσών που ενδεχομένως κατέβαλε η προσφεύγουσα-ενάγουσα εν αναμονή της έκβασης της ένδικης διαφοράς, σε εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως, καθώς και να προβεί σε απόδοση οποιασδήποτε άλλης δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε η προσφεύγουσα-ενάγουσα σε εκτέλεση της ίδιας αυτής προσβαλλομένης αποφάσεως·

εν πάση περιπτώσει, να καταδικάσει την καθής-εναγομένη στα δικαστικά έξοδα και να υποχρεώσει την καθής-εναγομένη να επωμισθεί οποιαδήποτε άλλη δαπάνη και επιβάρυνση της προσφεύγουσας-ενάγουσας σχετικά με την παρούσα ένδικη διαδικασία.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Η υπό κρίση προσφυγή-αγωγή στρέφεται κατά της αποφάσεως C(2016) 3121 τελικό της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016 (υπόθεση AT.39792 — Λειαντικά μέσα από χάλυβα), σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και του άρθρου 53 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση).

Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής, η προσφεύγουσα-ενάγουσα προβάλλει πέντε λόγους.

1.

Ο πρώτος λόγος αφορά παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας της διαδικασίας και της αρχής του τεκμηρίου αθωότητας καθώς και προσβολή του δικαιώματος άμυνας, καθόσον η καθής-εναγομένη καταλόγισε στην Pometon συγκεκριμένες εκδηλώσεις συμπεριφοράς στο πλαίσιο της αποφάσεως C(2014) 2074 τελικό, της 2ας Απριλίου 2014 (στο εξής: απόφαση διακανονισμού), η οποία εκδόθηκε έναντι της Ervin Industries Inc. και της Ervin Amasteel, της Winoa SA και της WHA Holding SAS, της Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG και της Eisenwerk Würth GmbH (στο εξής: ενδιαφερόμενα μέρη), και καθόσον εξέδωσε, ως εκ τούτου, την προσβαλλόμενη απόφαση χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει με νηφαλιότητα και ανεπηρέαστα τη θέση της Pometon και τα επιχειρήματα που προέβαλε η Pometon αμυνόμενη.

Με την απόφαση διακανονισμού –επομένως, πριν να δοθεί στην Pometon η δυνατότητα να αμυνθεί– η Επιτροπή καταλόγισε ρητώς στην προσφεύγουσα-ενάγουσα την ίδια συμπεριφορά με αυτήν που είχε καταλογισθεί στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία, πάντοτε με την απόφαση διακανονισμού, καταλογίσθηκε, ακριβώς λόγω της συμπεριφοράς τους αυτής, συγκεκριμένη παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Τούτο υποβάθμισε αναπόφευκτα και ανεπανόρθωτα την ικανότητα της Επιτροπής να προβεί σε μια πραγματικά αμερόληπτη αξιολόγηση όσον αφορά την προσφεύγουσα-ενάγουσα.

2.

Ο δεύτερος λόγος αφορά παράβαση και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ, ανεπαρκή και αντιφατική αιτιολογία, προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας και παραβίαση της αρχής του βάρους αποδείξεως, καθόσον η καθής-εναγομένη καταλόγισε, ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων, στην προσφεύγουσα-ενάγουσα το ότι αυτή εμπλέκεται σε μια προβαλλόμενη σύμπραξη στην οποία, στην πραγματικότητα, αυτή δεν συμμετείχε.

Η Επιτροπή επικαλέσθηκε, προς στήριξη των θέσεών της, αόριστα, αντιφατικά και αμφίβολης ερμηνείας στοιχεία, τα οποία δεν επαρκούν για να αποδειχθεί η συμμετοχή της Pometon στην προβαλλόμενη παράβαση.

3.

Ο τρίτος λόγος αφορά παράβαση και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ, πλάνες εκτιμήσεως, έλλειψη προκαταρκτικής έρευνας και πρόδηλη έλλειψη λογικής, καθόσον η καθής-εναγομένη εκτίμησε ότι η προσαπτόμενη στην Pometon συμπεριφορά είχε ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

4.

Ο τέταρτος λόγος αφορά παράβαση και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ, έλλειψη αιτιολογίας και έλλειψη προκαταρκτικής έρευνας, παράβαση των κανόνων περί του βάρους αποδείξεως σε σχέση με τη διάρκεια της φερόμενης ως συμμετοχής της προσφεύγουσας-ενάγουσας στην προβαλλόμενη παράβαση και, ως εκ τούτου, παράβαση των άρθρων 23, παράγραφος 2, 25, παράγραφος 1, και 25, παράγραφος 5, του κανονισμού 1/2003 (1), παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου, καθόσον η Επιτροπή επέβαλε ως κύρωση στην προσφεύγουσα-ενάγουσα ένα πρόστιμο παρά την επελθούσα παραγραφή.

Η ημερομηνία παύσεως της προβαλλόμενης συμμετοχής της Pometon στη φερόμενη ως παράβαση που της καταλογίζεται με την προσβαλλόμενη απόφαση δεν μπορεί, κατά την προσφεύγουσα-ενάγουσα, σε καμία περίπτωση να συμπίπτει με την ημερομηνία που έχει προσδιοριστεί από την Επιτροπή, αλλά, το πολύ, με μια πολύ προγενέστερη ημερομηνία, οπότε το δικαίωμα της Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμα θα πρέπει να θεωρηθεί παραγεγραμμένο.

5.

Ο πέμπτος λόγος αφορά παντελή έλλειψη αιτιολογίας, παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας και της ίσης μεταχειρίσεως κατά τον καθορισμό του ποσού του προστίμου όσον αφορά την τροποποίηση του βασικού ποσού δυνάμει του σημείου 37 των κατευθυντηρίων γραμμών για τον υπολογισμό των προστίμων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23, παράγραφος 2, στοιχείο α', του κανονισμού 1/2003.

Η Επιτροπή έκανε χρήση του άρθρου 37 των ως άνω κατευθυντηρίων γραμμών για τον υπολογισμό των προστίμων κατά τρόπο που εισάγει προδήλως δυσμενή διάκριση, εφαρμόζοντας, στην περίπτωση της Pometon, ένα ποσοστό μειώσεως του προστίμου, που είναι σαφώς χαμηλότερο από το ποσοστό που εφαρμόστηκε όσον αφορά τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ 2003, L 1, σ. 1).