10.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 371/14


Talan väckt den 28 juli 2016 – Achemos Grupė och Achema mot kommissionen

(Mål T-417/16)

(2016/C 371/16)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Litauen) och Achema AB (Jonava, Litauen) (ombud: advokaterna R. Martens och C. Maczkovics)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 20 november 2013 angående statligt stöd SA.36740 (2013/NN) – Litauen, Stöd till Klaipedos Nafta – LNG Terminal, Brussels, C(2013) 7884 final, EUT C 161, 2016, s. 1, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena 3 grunder.

1.

I den första grunden görs gällande ett åsidosättande av förfarandereglerna i artikel 108.2 FEUF och artikel 4.4 i förordning nr 2015/1589 (1) samt av principen om god förvaltningssed, med hänsyn till att kommissionen, trots de stora svårigheterna att bedöma huruvida de aktuella stödåtgärderna var förenliga med den inre marknaden, enbart grundade sig på den preliminära granskningen av de statliga stödåtgärderna, och detta trots att kommissionen inte var skyldig att inleda förfarandet enligt artikel 108.2 FEUF och artikel 6 i förordning nr 2015/1589.

2.

I den andra grunden görs gällande ett åsidosättande av artikel 107.3 c FEUF, med hänsyn till att kommissionen inte på ett korrekt sätt tillämpade bedömningskriterierna i skäl 135 i det angripna beslutet, på grund av,

för det första, när det gäller lämpligheten och behovet av åtgärderna, att kommissionen borde ha bedömt dessa åtgärder i det konkreta fallet och undersökt om det fanns andra mer ändamålsenliga åtgärder,

för det andra, att kommissionen borde ha fastställt att det inte fanns några incitamentverkningar, eftersom Klaipedos Nafta är rättsligt förpliktat att konstruera LNG-terminalen,

för det tredje, att kommissionen borde ha uppskattat om storleken på den statsstödda LNG-terminalen var proportionerlig i förhållande till eftersträvade målet och inte medförde överkapacitet.

I den tredje grunden görs gällande ett åsidosättande av artikel 106.2 FEUF, av rambestämmelserna om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2) och av de allmänna principerna såsom principerna om likabehandling och skydd för berättigade förväntningar, samt av bestämmelserna om offentlig upphandling i direktiv 2004/18 (3), och av artikel 14 i direktiv 2004/18, eftersom kommissionen tillämpade rambestämmelserna om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse felaktigt när den godtog att Klaipedos Nafta erhöll ett direkt uppdrag under en period av 55 år med en vinst motsvarande projektets interna avkastning, mot bakgrund av att

för det första, uppdragsperioden borde ha motiverats med hänvisning till objektiva kriterier utan att överskrida den period som krävs för att (finansiellt) skriva av de viktigaste av de tillgångar som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,

för det andra, valet av Klaipedos Nafta inte kunde vara undantaget från bestämmelserna om offentlig upphandling på grund av skyddet för väsentliga (säkerhets-) intressen i den mening som avses i artikel 14 i direktiv 2004/18, eftersom det föreligger alternativa åtgärder i förevarande fall som är mindre restriktiva än en direkt tilldelning,

för det tredje, med hänsyn till den risk som åvilar Klaipedos Nafta borde dess vinst ha begränsats till den relevanta swap-räntesatsen (eventuellt omvärderad för att beakta löptiden) med ett tillägg av 100 baspunkter.


(1)  Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 248, 2015, s. 9)

(2)  Meddelande från kommissionen – Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster (2011), (EGT C 8, 2012, s. 15) (nedan kallade rambestämmelser om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse)

(3)  Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 2004, s. 114)