10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/14


Tožba, vložena 28. julija 2016 – Achemos Grupė in Achema/Evropska komisija

(Zadeva T-417/16)

(2016/C 371/16)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Litva) in Achema AB (Jonava, Litva) (zastopnika: R. Martens in C. Maczkovics, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

Sklep Komisije z dne 20. novembra 2013 v zadevi Državna pomoč SA.36740 – Litva, pomoč Klaipedos Nafta – LNG Terminal, Bruselj, C(2013) 7884 final, UL C 161, 2016, str. 1, razglasi za ničen; in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v podporo tožbi navajata tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev postopkovnih pravil iz člena 108(2) PDEU in člena 4(4) Uredbe 2015/1589 (1) ter načela dobrega upravljanja, ker se je Komisija kljub resnim težavam pri oceni združljivosti zadevnih ukrepov državne pomoči z notranjim trgom oprla zgolj na predhodno preučitev ukrepov državne pomoči, čeprav bi na podlagi člena 6 Uredbe 2015/1589 zaradi teh resnih težav morala začeti postopek iz člena 108(2) PDEU.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 107(3)(c) PDEU, ker Komisija ni pravilno uporabila merila presoje, kot je določeno v točki 135 obrazložitve izpodbijanega sklepa, pri čemer,

prvič, bi morala Komisija glede primernosti in nujnosti ukrepov te ukrepe presojati konkretno in preučiti, ali so obstajali drugi, bolj ciljno usmerjeni, instrumenti;

drugič, bi morala Komisija ugotoviti neobstoj spodbujevalnega učinka, ker ima družba KN zakonsko obveznost izgradnje LNG terminala;

tretjič, bi morala Komisija oceniti, ali je bil obseg subvencioniranega LNG terminala sorazmeren za uresničitev zastavljenega cilja in ni bil pretiran.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 106(2) PDEU, Okvira storitev splošnega gospodarskega pomena (2) in splošnih načel, kot sta načeli enakega obravnavanja in varstvo legitimnih pričakovanj, ter pravil o javnem naročanju, določenih v Direktivi 2004/18 (3), in člena 14 Direktive 2004/18, ker je Komisija navedeno sporočilo uporabila napačno s tem, da je družbi KN naročilo neposredno dodelila za obdobje 55 let z dobičkom, ki ustreza interni stopnji donosa projekta, pri čemer,

prvič, bi moralo biti obdobje dodelitve upravičeno na podlagi objektivnih meril, ne da bi bilo prekoračeno obdobje, potrebno za (finančno) amortizacijo najpomembnejšega premoženja, ki je potrebno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega interesa;

drugič, dodelitve družbi KN ni bilo mogoče izvzeti iz pravil o javnem naročanju na podlagi zaščite bistvenih interesov (varnosti) v smislu člena 14 Direktive 2004/18, ker so v obravnavanem primeru na razpolago alternativni ukrepi, ki so manj omejevalni od neposredne dodelitve;

tretjič, dobiček družbe KN bi moral biti glede na tveganja, ki ga ta nosi, omejen na upošteven swap rate (glede na okoliščine primera revaloriziran, tako da se upošteva zapadlost), povečan za premijo 100 bazičnih točk.


(1)  Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 248, str. 9)

(2)  Sporočilo Komisije – Okvir Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve (2011) (UL 2012, C 8, str. 15) (v nadaljevanju: Okvir storitev splošnega gospodarskega pomena)

(3)  Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132)