10.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 371/14


Žaloba podaná 28. júla 2016 – Achemos Grupė a Achema/Komisia

(Vec T-417/16)

(2016/C 371/16)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Litva) a Achema AB (Jonava, Litva) (v zastúpení: R. Martens a C. Maczkovics, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 20. novembra 2013 vo veci štátnej pomoci SA.36740 (2013/NN) – Litva, pomoc pre Klaipedos Nafta – LNG Terminal, Brusel, K(2013) 7884 final, Ú. v EÚ C 161, 2016, s. 1, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení procesných pravidiel, ktoré obsahuje článok 108 ods. 2 ZFEÚ a článok 4 ods. 4 nariadenia č. 2015/1589, (1) ako aj na porušení riadnej správy vecí verejných, keďže napriek vážnym ťažkostiam pri posudzovaní súladu predmetných opatrení štátnej pomoci a vnútorného trhu sa Komisia opierala len o predbežné preskúmanie opatrení štátnej pomoci, a to napriek tomu, že vzhľadom na uvedené vážne ťažkosti bola povinná začať konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ a podľa článku 6 nariadenia č. 2015/1589.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ, keďže Komisia neuplatňuje kritériá posúdenia správne, tak ako boli stanovené v odôvodnení 135 napadnutého rozhodnutia, a to vzhľadom na to, že

po prvé, pokiaľ ide o primeranosť a nevyhnutnosť opatrení, Komisia mala tieto opatrenia posúdiť konkrétne a mala preskúmať, či neexistovali iné cielenejšie prostriedky,

po druhé, Komisia mala dospieť k záveru o neexistencii stimulačného účinku, keďže KN je z právneho hľadiska povinná postaviť LNG Terminal,

po tretie Komisia mala posúdiť, či veľkosť dotovaného LNG Terminal bola primerané k dosiahnutiu sledovaných cieľov a či z nej vyplýva neprimerane vysoká kapacita.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení článku 106 ods. 2 ZFEÚ, rámca SVHZ (2) a všeobecných zásad ako sú rovnaké zaobchádzanie a ochrana legitímnej dôvery, rovnako ako pravidiel verejného obstarávania, ktoré obsahuje smernica 2004/18 (3) a článku 14 smernice 2004/18, keďže Komisia nesprávne uplatnila rámec SVHZ, keď prijala priame poverenie KN na obdobie 55 rokov so ziskom, ktorý zodpovedal vnútornej miere návratnosti projektu, keďže

po prvé obdobie poverenia malo byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií bez toho, aby bolo prekročené obdobie potrebné na (finančnú) amortizáciu najvýznamnejších aktív, ktoré sa požadujú na zabezpečenie SVHZ,

po druhé menovanie KN nemalo byť oslobodené od pravidiel verejného obstarávania na základe ochrany základných (bezpečnostných) záujmov v zmysle článku 14 smernice 2004/18, keďže v prejednávanej veci boli k dispozícii alternatívne spôsoby, ktoré boli svojou povahou menej obmedzujúce ako priame zadanie zákazky,

po tretie vzhľadom na úroveň rizika, ktoré nesie KN, sa jej zisk mal obmedziť na príslušnú swapovú sadzbu (podľa okolností prehodnotenú s ohľadom na splatnosť) zvýšenú o 100 bázických bodov.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 9).

(2)  Oznámenie Komisie – Rámec Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2011) (Ú. v. EÚ C 8, 2012, s. 15) (ďalej len „rámec SVHZ“).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).