10.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 371/10


Sag anlagt den 25. juli 2016 — CK Telecoms UK Investments mod Kommissionen

(Sag T-399/16)

(2016/C 371/12)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: CK Telecoms UK Investments Ltd (London, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne T. Wessely og O. Brouwer, og solicitors A. Woods, J. Aitken og M. Davis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afgørelse af 11. maj 2016, C (2016) 2796 i sag COMP/M.7612 — Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc), meddelt til Hutchison den 13. maj 2016, hvorved Hutchisons foreslåede erhvervelse af Telefónica Europe plc blev erklæret uforenelig med det indre marked og EØS-aftalen i medfør af artikel 8, stk. 3, i Rådets forordning nr. 139/2004 annulleres i sin helhed.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder enhver eventuel intervenients sagsomkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fem anbringender.

1.

Første anbringende om, at Kommissionen begik retlige fejl, anlagde åbenbare fejlskøn og tilsidesatte væsentlige formforskrifter ved fortolkningen og anvendelsen af de retlige kriterier for vurderingen af horisontale ikke-koordinerede virkninger på markedet for detailmarkedet for mobile telekommunikationstjenester i Det Forenede Kongerige. Kommissionen begik navnlig en fejl med hensyn til kvalificeringen af sagsøgeren som »en betydelig konkurrent« og ved bedømmelsen af konkurrencetætheden. Kommissionen anlagde også åbenbart fejlagtige skøn ved analysen af de forudsagte prisindvirkninger og den fusionerede enheds sandsynlige incitamenter efter fusionen.

2.

Andet anbringende om et åbenbart fejlskøn og en urigtig gengivelse af beviserne med hensyn til analysen af det kontrafaktiske scenario. Navnlig undlod Kommissionen at vurdere Hutchisons netværkskapacitet sammenlignet med dennes konkurrenters, og den lagde uretmæssigt Hutchisons angivelige mulighed for at gennemføre forbrugsstyringsinitiativer, såsom prisforhøjelser, til grund som en begrundelse for at forkaste Hutchisons beviser vedrørende dennes fremtidige netværkskapacitet.

3.

Tredje anbringende om faktiske fejl, retlige fejl, åbenbare fejlskøn og tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter med hensyn til horisontale ikke-koordinerede virkninger forårsaget af netværksdeling. Kommissionen begik navnlig fejl i forbindelse med dens nye forslag vedrørende nødvendigheden og omfanget af »tilpasning« blandt konkurrenter i netværksdelingsaftaler, og Kommissionen begik en retlig fejl og anlagde åbenbart urigtige skøn, idet den baserede sine konklusioner på mulig skade påført konkurrenterne til den fusionerede enhed i stedet for konkurrencen. Kommissionen begik yderligere fejl ved at forkaste de tilsagn, Hutchison tilbød, som fuldt ud ville have løst alle Kommissionens betænkeligheder vedrørende netværksdeling.

4.

Fjerde anbringende om åbenbare fejlskøn, retlige fejl og tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter med hensyn til horisontale ikke-koordinerede virkninger, der opstår på engrosmarkedet for adgang og opkaldsoprindelse på offentlige mobilnetværk i Det Forenede Kongerige. Kommissionen begik navnlig en fejl, idet den konkluderede, at Hutchison er »en betydelig konkurrent« på engrosmarkedet på trods af, at denne har en meget lille markedsandel (mindre end 3 %), og idet den baserede sine konklusioner på tredjeparters meninger i stedet for at foretage sin egen analyse.

5.

Femte anbringende om faktiske fejl, retlige fejl, åbenbare fejlskøn, manglende begrundelse og tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter i forbindelse med vurderingen af de tilsagn, Hutchison tilbød, med hensyn til betænkeligheder vedrørende detail- og engrosmarkederne for mobil telekommunikation i Det Forenede Kongerige. Kommissionen forkastede med urette de foreslåede tilsagn, idet den hævdede, at deres gennemførelse var usikker, Kommissionen foretog en åbenbar fejlagtig vurdering af nye og styrkede konkurrenters mulighed for effektivt at konkurrere på grundlag af de foreslåede tilsagn, og Kommissionen fortog en fejlagtig vurdering af de foreslåede tilsagns generelle egnethed til at modvirke det i afgørelsen anførte angivelige tab af konkurrence.