10.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 371/10


Žaloba podaná dne 25. července 2016 – CK Telecoms UK Investments v. Komise

(Věc T-399/16)

(2016/C 371/12)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: CK Telecoms UK Investments Ltd (Londýn, Spojené království) (zástupci: T. Wessely a O. Brouwer, advokáti, a A. Woods, J. Aitken a M. Davis, solicitors)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. května 2016, C (2016) 2796 ve věci COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK Investments Limited v. Telefónica (Europe plc), oznámené společnosti Hutchison dne 13. května 2016, v němž bylo navrhované převzetí společnosti Telefónica Europe plc společností Hutchison prohlášeno za v celém rozsahu neslučitelné s vnitřním trhem a Dohodou o ESVO v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení Rady č. 139/2004; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení, včetně náhrady nákladů případných vedlejších účastníků řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z tvrzení, že se Komise dopustila právního pochybení, zjevně nesprávného posouzení a porušení podstatných procesních náležitostí při výkladu a uplatnění právního kritéria pro posouzení horizontálních nekoordinovaných účinků na maloobchodním trhu mobilních telekomunikačních služeb ve Spojeném království. Komise se především dopustila pochybení, když kvalifikovala žalobkyni jako „významnou konkurenční sílu“ a při analýze intenzity hospodářské soutěže. Komise se též dopustila zjevně nesprávného posouzení při analýze předpokládaného účinku na ceny a pravděpodobných výhod subjektu, který vznikne v důsledku spojení (převzetí).

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení a zkreslení důkazů, pokud jde o analýzu hypotetického srovnávacího scénáře. Komise především řádně nevyhodnotila kapacitu sítě společnosti Hutchison v porovnání se sítěmi konkurentů a neoprávněně spoléhá na údajnou schopnost společnosti Hutchison přijmout opatření pro „řízení poptávky“, jako například zvýšení cen, pro účely zamítnutí důkazu předloženého společností Hutchison týkajícího se budoucí kapacity sítě.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z nesprávného skutkového posouzení, nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení a porušení podstatných formálních náležitostí, pokud jde o posouzení horizontálních nekoordinovaných účinků vyvolaných rozdělením sítě. Komise zejména nesprávně posoudila nové návrhy týkající se potřeby a rozsahu „sbližování“ konkurentů v dohodách o rozdělení sítě; a Komise se dopustila nesprávného právního posouzení a zjevně nesprávného posouzení, když své závěry založila na možné újmě, kterou by mohl subjekt vytvořený spojením způsobit konkurentům, a nikoliv na narušení hospodářské soutěž. Komise se dopustila dalších pochybení, když odmítla závazky, které navrhla společnost Hutchison a které by v plném rozsahu odstranily všechny obavy Komise, pokud jde o rozdělení sítě.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení, nesprávného právního posouzení a porušení podstatných formálních náležitostí, pokud jde o posouzení horizontálních nekoordinovaných účinků na velkoobchodní trh přístupu a vytvoření volání ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Spojeném království. Komise se především dopustila nesprávného posouzení, když dospěla k závěru, že společnost Hutchison je „významnou konkurenční sílou“ na velkoobchodním trhu, ačkoliv má jen velmi malý podíl na trhu (méně než 3 %); a založila svoje závěry na stanoviscích třetích osob namísto toho, aby provedla vlastní analýzu.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z nesprávného právního posouzení, zjevně nesprávného posouzení, nedostatku odůvodnění rozhodnutí a porušení podstatných formálních náležitostí v souvislosti s posouzením závazků, které navrhla společnost Hutchison v reakci na obavy týkající se velkoobchodního a maloobchodního trhu mobilních telekomunikačních služeb v Spojeném království. Komise zejména nesprávně namítala proti navrhnutým závazkům skutečnost, že jejich provedení je nejisté. Komise zjevně pochybila při posouzení schopnosti nových a posilněných konkurentů účinně konkurovat na základě navržených závazků; a Komise nesprávně posoudila celkovou vhodnost navržených závazků ke kompenzaci ztráty hospodářské soutěže tvrzené v rozhodnutí.