10.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 371/10


Жалба, подадена на 25 юли 2016 г. — CK Telecoms UK Investments/Комисия

(Дело T-399/16)

(2016/C 371/12)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: CK Telecoms UK Investments Ltd (Лондон, Обединено кралство) (представители: T. Wessely и O. Brouwer, lawyers, и A. Woods, J. Aitken и M. Davis, Solicitors)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени Решение на Европейската комисия от 11 май 2016 г., C (2016) 2796 по дело COMP/M.7612 — Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc), нотифицирано на Hutchison на 13 май 2016 г., с което предложеното придобиване на Telefónica Europe plc от Hutchison е обявено за изцяло несъвместимо с вътрешния пазар и Споразумението за ЕИП в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент № 139/2004 на Съвета, и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски, в това число разноските на всяка евентуално встъпила страна.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

С първото основание се твърди, че Комисията е допуснала грешки при прилагане на правото, явни грешки в преценката и нарушение на съществени процесуални правила при тълкуването и прилагането на правния критерий за преценката на хоризонталните некоординирани последици за пазара на дребно на мобилни телекомуникационни услуги в Обединеното кралство. В частност, Комисията е допуснала грешка по отношение на квалификацията на жалбоподателя като „значителна конкурентна сила“ и при оценката за близост на конкуренцията. Комисията е допуснала и явни грешки в преценката при анализа на предвижданите ценови последици и вероятните предимства на полученото в резултат на концентрацията образувание.

2.

С второто основание се твърдят явни грешки в преценката и изопачаване на доказателствата що се отнася до анализа на съпоставителния сценарий. В частност, Комисията не е оценила капацитета на мрежата на Hutchison в сравнение с този на неговите конкуренти и ненадлежно се е основала на твърдяната способност на Hutchison да приема инициативи за „управление на търсенето“, като увеличение на цените, за да мотивира отхвърлянето на доказателствата на Hutchison относно бъдещия капацитет на мрежата.

3.

С третото основание се твърдят фактически грешки, грешки при прилагане на правото, явни грешки в преценката и нарушение на съществени процесуални правила по отношение на хоризонталните некоординирани последици, произтичащи от съвместното използване на мрежа. В частност, Комисията е допуснала грешка във връзка с новите ѝ предложения относно необходимостта и степента на „съответствие“ между конкурентите в споразуменията за съвместно използване на мрежи. Комисията е допуснала грешка и при прилагане на правото и явни грешки в преценката, като е основала заключенията си по-скоро върху потенциалната вреда за конкурентите на полученото в резултат на концентрацията образувание, отколкото върху засягането на конкуренцията. Комисията е допуснала и други грешки, като е отхвърлила предложените от Hutchison ангажименти, които биха разсеяли напълно всичките ѝ опасения относно съвместното използване на мрежите.

4.

С четвъртото основание се твърдят явни грешки в преценката, грешки при прилагане на правото и нарушение на съществени процесуални правила по отношение на хоризонталните некоординирани последици, възникващи в пазара на едро за достъп и генериране на повиквания в обществените мобилни мрежи в Обединеното кралство. В частност, Комисията е допуснала грешка, като е заключила неправилно, че Hutchison е „значителна конкурентна сила“ в пазара на едро, въпреки много малкия му пазарен дял (по-малко от 3 %), и като е основала заключенията си становищата на трети страни, вместо да извърши свой анализ.

5.

С петото основание се твърдят грешки при прилагане на правото, явни грешки в преценката, липса на мотиви и нарушение на съществени процесуални правила по отношение на оценката на предложените от Hutchison ангажименти в отговор на опасенията във връзка с пазарите на дребно и едро на мобилни телекомуникационни услуги в Обединеното кралство. В частност, Комисията е изтъкнала неправилно възражения срещу предложените ангажименти, твърдейки че привеждането им в действие не е сигурно. Комисията е допуснала явна грешка при преценката на способността на нови и по-силни конкуренти да се конкурират ефективно въз основа на предложените ангажименти. Комисията е допуснала грешка и при преценката на цялостната пригодност на предложените ангажименти за компенсиране на твърдяното в решението намаляване на конкуренцията.