22.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 305/40


Talan väckt den 20 juni 2016 – Foshan Lihua Ceramic mot kommissionen

(Mål T-310/16)

(2016/C 305/55)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd (Foshan City, Kina) (ombud: advokaterna B. Spinoit och D. Philippe)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut C(2016)2136 slutlig av den 15 april 2016 om avslag på ansökan om status som ny exporterande tillverkare med avseende på införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 917/2011,

förplikta kommissionen att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden 7 grunder.

1.

Första grunden: åsidosättande av artikel 11.5 och 11.4 i förordning nr 1225/2009

Genom den första grunden har sökanden gjort gällande att det urvalsundantag kommissionen tillämpade åsidosatte artikel 11.5 och 11.4 i rådets förordning (EG) 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen, samt artikel 9.5 i WTO-avtalet.

2.

Andra grunden: åsidosättande av likabehandlingsprincipen

Genom den andra grunden har sökanden gjort gällande att likabehandlingsprincipen åsidosattes genom att kommissionen nyligen tillämpade bestämmelserna om översyn av nya exportörer i artikel 11.4 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 i ett fall avseende en koreansk exportör.

3.

Tredje grunden: uppenbart oriktig bedömning av omständigheterna

Genom den tredje grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna.

4.

Fjärde grunden: åsidosättande av rätten till försvar

Genom den fjärde grunden har sökanden gjort gällande att dess grundläggande rätt till försvar åsidosattes. Sökanden anför härvidlag att kommissionen hänvisade till och grundade sitt beslut på i) förekomsten av ett bolag som vare sig kan eller har exporterat under den ursprungliga undersökningsperioden och som vare sig har eller kan ha ett rättsligt eller företagsmässigt samband till andra exportörer, ii) uppgifter som sökanden inte hade tillgång till och inte bereddes möjlighet att besvara, iii) påstådda händelser vid ett förhör för vilket protokoll eller anteckningar saknas.

5.

Femte grunden: maktmissbruk

Genom den femte grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till maktmissbruk genom att grunda sitt beslut på en påstådd diskrepans mellan, å ena sidan, reviderade produktionsuppgifter efter den ursprungliga undersökningsperioden som sökanden gett in, och, å andra sidan, kommersiellt påverkade uppgifter från en hemsida.

6.

Sjätte grunden: uppenbart oriktig rättslig bedömning

Genom den sjätte grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen gjorde en uppenbart oriktig rättslig bedömning genom att grunda sitt beslut på rättsliga koncept som inte existerar i vare sig lag eller praxis.

7.

Sjunde grunden: bristande motivering och åsidosättande av rätten att bli hörd

Genom den sjunde grunden har sökanden gjort gällande att beslutet antogs med en motivering som grundats inte på fakta utan på antaganden, och ett åsidosättande av rätten att bli hörd. Sökanden har, för det första, gjort gällande att punkterna 17–22 i det angripna beslutet innehöll uppenbart oriktiga bedömningar som baserades på rent ogrundade antaganden. Sökanden har, för det andra, gjort gällande att den omständigheten att väsentliga och konkreta uppgifter och argument som sökanden ingett helt har bortsetts från och inte beaktats utgör ett åsidosättande av sökandens rätt att bli ”effektivt” hörd.