22.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 305/40


Tožba, vložena 20. junija 2016 – Foshan Lihua Ceramic/Komisija

(Zadeva T-310/16)

(2016/C 305/55)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd (Foshan City, Kitajska) (zastopnika: B. Spinoit in D. Philippe, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Izvedbenega sklepa Komisije C(2016)2136 final z dne 15. aprila 2016, s katerim je bil zavrnjen zahtevek za status novega proizvajalca izvoznika v zvezi z dokončnimi protidampinškimi ukrepi, naloženimi na uvoz keramičnih ploščic s poreklom iz Ljudske republike Kitajske z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 917/2011;

Komisiji naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: vzorčna izjema, ki jo je uporabila Komisija, krši člena 11(5) in 11(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, ter člen 9(5) Sporazuma STO.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načela enakega obravnavanja, ker je Komisija nedavno uporabila določbe glede pregleda novih izvoznikov iz člena 11(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009, in sicer za primer, ki se je nanašal na korejskega izvoznika.

3.

Tretji tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji dejanskega stanja.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev temeljne pravice tožeče stranke do obrambe. Tožeča stranka navaja, da se Komisija sklicuje in opira svoj sklep na (i) obstoj podjetja, ki ne more izvažati in ni izvažalo v obdobju prvotne preiskave ter ki ne more biti in ni zakonita podjetniška vez z drugimi izvozniki; (ii) informacijo, do katere tožeča stranka nikoli ni imela dostopa in h kateri nikoli ni mogla dati pripomb, in (iii) domnevne dogodke na obravnavi, ki niso zabeleženi niti o njih ne obstaja zapisnik.

5.

Peti tožbeni razlog: zloraba pooblastil, ker je Komisija svoj sklep oprla na domnevno razhajanje med revidiranimi podatki o proizvodnji po obdobju prvotne preiskave, ki jih je predložila tožeča stranka, na eni strani, in podatki s spletnih strani, na katere vpliva trženje, na drugi strani.

6.

Šesti tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji, ker je Komisija svoj sklep oprla na pravne pojme, ki ne obstajajo ne v pravu ne v praksi.

7.

Sedmi tožbeni razlog: obrazložitev, ki ne temelji na dejstvih, temveč na domnevah, in kršitev pravice do izjave. Prvič, tožeča stranka navaja, da točke od 17 do 22 izpodbijanega sklepa vsebujejo očitne napake pri presoji, ki temelji na povsem neosnovanih domnevah. Drugič, po mnenju tožeče stranke to, da so pomembna in bistvena dejstva in trditve popolnoma prezrti in neupoštevani, pomeni kršitev pravice tožeče stranke do „učinkovitega“ zaslišanja od Komisije.