22.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/40


Žaloba podaná 20. júna 2016 – Foshan Lihua Ceramic/Komisia

(Vec T-310/16)

(2016/C 305/55)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd (Foshan City, Čína) (v zastúpení: B. Spinoit a D. Philippe, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2016)2136 final z 15. apríla 2016, ktorým sa zamietla žiadosť o nové zaobchádzanie s vyvážajúcim výrobcom v súvislosti s konečným antidumpingovým clom uloženým na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na základe vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 917/2011,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že vzorová výnimka uplatnená Komisiou je v rozpore s článkom 11 ods. 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, ako aj článkom 9.5 Dohody o WTO.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na údajnom porušení zásady rovnosti zaobchádzania, keďže Komisia nedávno uplatnila ustanovenia o preskúmaní postavenie nového výrobcu upravené v článku 11 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 v súvislosti s prípadom kórejského vývozcu.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na údajnom nesprávnom hodnotení skutkového stavu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na údajnom porušení základného práva žalobkyne na obhajobu. Žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa odvoláva a zakladá svoje rozhodnutie (i) na existencii spoločnosti, ktorá nemôže vyvážať a nevyvážala počas obdobia pôvodného vyšetrovania a ktorá nemôže mať a nemá právne korporátne väzby na iných vývozcov, (ii) na informácii, ktorá nebola žalobkyni nikdy sprístupnená a ku ktorej sa nemohla vyjadriť a (iii) na údajných udalostiach uvedených na vypočutí, o ktorých neexistuje nijaký záznam alebo zápisnica.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na údajnom zneužití právomoci, keďže Komisia vychádzala pri svojom rozhodnutí z údajného nepomeru medzi na jednej strane auditovanými výrobnými výsledkami po období pôvodného vyšetrovania predloženými žalobkyňou a na druhej strane komerčne ovplyvnenými údajmi na internete.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na údajnom nesprávnom právnom posúdení, keďže Komisia založila svoje rozhodnutie na právnych konceptoch, ktoré v práve ani v praxi neexistujú.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tvrdení, že odôvodnenie nevychádza zo skutočností, ale z domnienok a z porušenia práva byť vypočutý. Žalobkyňa po prvé uvádza, že body 17 až 22 napadnutého rozhodnutia vychádzajú zo zjavne nesprávneho posúdenia výlučne na základe nepodložených námietok. Po druhé podľa žalobkyne skutočnosť, že dôležité a podstatné skutočnosti a tvrdenia uvedené žalobkyňou boli úplne ignorované a prehliadnuté, predstavuje porušenie práva žalobkyne na „účinné“ vypočutie Komisiou.