22.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/40


20. juunil 2016 esitatud hagi – Foshan Lihua Ceramic versus komisjon

(Kohtuasi T-310/16)

(2016/C 305/55)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd (Foshan City, Hiina) (esindajad: advokaadid B. Spinoit ja D. Philippe)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 15. aprilli 2016. aasta rakendusotsus C(2016)2136 final, millega jäeti rahuldamata taotlus kohaldada uue eksportiva tootja režiimi nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 917/2011 Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste plaatide impordi suhtes lõplike dumpinguvastaste meetmete kehtestamisel;

mõista hageja kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

Esimene väide, et komisjoni kohaldatud erandiga on rikutud nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, artikli 11 lõikeid 4 ja 5 ning WTO lepingu artikli 9 lõiget 5.

Teine väide, et on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna komisjon kohaldas hiljuti nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 4 alusel uut eksportijat käsitlevat läbivaatamist ühes asjas, mis puudutas Korea eksportijat.

Kolmas väide, et on tehtud ilme hindamisviga.

Neljas väide, et on rikutud hageja kaitseõigust. Hageja väidab, et komisjon viitab oma otsuse alusena (i) sellise äriühingu olemasolule, kes esialgsel uurimisperioodil ei saanud eksportida ega eksportinud ning kellel ei ole teiste eksportijatega õiguslikke ega korporatiivseid sidemeid; (ii) teabele, millele hagejal ei olnud iialgi juurdepääsu ja mille suhtes hageja ei saanud iialgi oma seisukohta avaldada, ning (iii) väidetavatele sündmustele ühel nõupidamisel, mille kohta ei ole ühtegi protokolli ega salvestust.

Viies väide, et võimu on kuritarvitatud, kuna komisjon võttis oma otsuse aluseks väidetava erinevuse hageja poolt pärast esialgset uurimisperioodi antud auditeeritud tootmisandmete ja kaubanduslikult mõjutatud veebilehe andmete vahel.

Kuues väide, et on tehtud ilmne hindamisviga, kuna komisjon võttis oma otsuse aluseks õiguslikud kontseptid, mida pole olemas ei õigusaktides ega ka praktikas.

Seitsmes väide, et põhjenduse aluseks ei ole mitte faktid, vaid oletused, ning on rikutud õigust olla ära kuulatud. Esiteks leiab hageja, et vaidlustatud otsuse punktides 17–20 on ilmsed hindamisvead, mis tulenevad põhjendamata eeldustest. Teiseks leiab hageja, et tema esitatud olulisi ja sisulisi fakte ja argumente on täielikult eiratud, mistõttu on komisjon rikkunud hageja õigust olla „tõhusalt” ära kuulatud.