29.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 314/25


13. juunil 2016 esitatud hagi – Jindal Saw ja Jindal Saw Italia versus komisjon

(Kohtuasi T-301/16)

(2016/C 314/35)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Jindal Saw Ltd (New Delhi, India) ja Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Itaalia) (esindajad: advokaadid R. Antonini ja E. Monard)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 17. märtsi 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/388, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Indiast pärit keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) torude impordi suhtes, hagejaid puudutavas osas, ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et ekspordihindu kindlaks määrates rikkus komisjon nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, artikli 2 lõikeid 8 ja 9, artikli 3 lõikeid 2, 3 ja 6 ning artikli 9 lõiget 4.

2.

Teine väide, et oma hinnamõju, kahju ja põhjusliku seose tuvastamisega rikkus komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 3 lõikeid 2, 3, 5, 6, 7 ja 8, artikli 4 lõiget 1, artikli 5 lõiget 4 ja artikli 9 lõiget 4.

3.

Kolmas väide, et oluliste faktide ja järelduste avaldamata jätmine ning kommentaaride esitamiseks piisava aja andmata jätmine rikkus nõukogu määruse nr 1225/2009 artikli 20 lõikeid 4 ja 5.