29.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 314/25


Жалба, подадена на 13 юни 2016 г. — Jindal Saw и Jindal Saw Italia/Комисия

(Дело T-301/16)

(2016/C 314/35)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Jindal Saw Ltd (Ню Делхи, Индия) и Jindal Saw Italia SpA (Триест, Италия) (представители: R. Antonini и E. Monard, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/388 на Комисията от 17 март 2016 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия, доколкото се отнася до жалбоподателите и

да осъди Комисията да плати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание е твърдението, че при определянето на експортните цени Комисията е нарушила член 2, параграф 8, член 2, параграф 9, член 3, параграф 2, член 3, параграф 3, член 3, параграф 6 и член 9, параграф 4 oт Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност

2.

Второто основание е твърдението, че посредством установяването на ефекта върху цените, наличието на вреда и причинно-следствената връзка Комисията е нарушила член 3, параграф 2, член 3, параграф 3, член 3, параграф 5, член 3, параграф 6, член 3, параграф 7, член 3, параграф 8, член 4, параграф 1, член 5, параграф 4 и член 9, параграф 4 oт Регламент (EО) № 1225/2009 на Съвета.

3.

Третото основание е твърдението, че неоповестяването на съществени факти и съображения и непредоставянето на достатъчно време за излагане на съображения представлява нарушение на член 20, параграф 4 и член 20, параграф 5 oт Регламент № 1225/2009 на Съвета.