29.8.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/24


Beroep ingesteld op 13 juni 2016 — Jindal Saw en Jindal Saw Italia/Commissie

(Zaak T-300/16)

(2016/C 314/34)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Jindal Saw Ltd (New Delhi, India) en Jindal Saw Italia SpA (Triëst, Italië) (vertegenwoordigers: R. Antonini en E. Monard, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

uitvoeringsverordening (EU) 2016/388 van de Commissie van 17 maart 2016 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet), van oorsprong uit India, nietig verklaren, voor zover zij betrekking heeft op de verzoeksters; en

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voeren verzoeksters drie middelen aan.

1.

Eerste middel: door het vaststellen van de uitvoerprijzen heeft de Commissie de artikelen 2, lid 8, 2, lid 9, 3, lid 2, 3, lid 3, 3, lid 6, en 9, lid 4, van verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie, geschonden.

2.

Tweede middel: door het vaststellen van de prijseffecten, de schade en het causaal verband heeft de Commissie artikel 3, lid 2, 3, lid 3, 3, lid 5, 3, lid 6, 3, lid 7, 3, lid 8, 4, lid 1, 5, lid 4 en 9, lid 4, van verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad, geschonden.

3.

Derde middel: het niet bekend maken van essentiële feiten en overwegingen en het niet verlenen van voldoende tijd om opmerkingen in te dienen was in strijd met artikel 20, leden 4 en 5, van verordening nr. 1225/2009 van de Raad.