29.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/24


Sag anlagt den 13. juni 2016 — Jindal Saw og Jindal Saw Italia mod Kommissionen

(Sag T-300/16)

(2016/C 314/34)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Jindal Saw Ltd (New Delhi, Indien) og Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italien) (ved advokaterne R. Antonini og E. Monard)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/387 af 17. marts 2016 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien, annulleres, for så vidt som den vedrører sagsøgerne.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender.

1.

Første anbringende om, at Kommissionen ved fastsættelsen af eksportpriserne tilsidesatte artikel 2, stk. 8 og 9, artikel 3, stk. 2, 3 og 6, og artikel 9, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

2.

Andet anbringende om, at Kommissionen ved sine konstateringer med hensyn til indvirkning på priser, skade og årsagsforbindelse tilsidesatte artikel 3, stk. 2, 3 og 5-8, artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk. 4, og artikel 9, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

3.

Tredje anbringende om, at den omstændighed, at der ikke blev oplyst om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger eller givet tilstrækkelig tid til at indsende bemærkninger, udgjorde en tilsidesættelse af artikel 20, stk. 4 og 5, i Rådets forordning nr. 1225/2009.